Nieuwe snelle fietsroute via Muziekpad met behoud van voetpad

In het mobiliteitsplan voor de gebiedsontwikkeling Reevedelta is een fietsroute tussen Zwolle-Kampen-Dronten, via station Kampen Zuid opgenomen. Deze gewenste fietsroute zorgt ervoor dat het fietsverkeer vanuit de bestaande en toekomstige wijken in Kampen en Reeve een goede, veilige en directe fietsverbinding heeft richting station Kampen Zuid, de binnenstad, het industrieterrein en de aangrenzende wijken.

Het huidige Muziekpad is te smal om de sterke groei van het fietsgebruik op deze route in de toekomst op een veilige en comfortabele wijze te faciliteren. Daarom wil de gemeente deze verbreden. Waar fietsers en voetgangers nu een smal pad delen, kunnen voetgangers straks zonder hinder wandelen op een eigen voetpad parallel langs het fietspad langs de wijken Stationskwartier, Midden-Wetering, De Maten en Cellesbroek.

Onlangs verscheen een advertentie van omwonenden van het Muziekpad in weekblad De Brug. Zij maken zich zorgen over deze nieuwe snelle fietsroute. De zorgen richten zich vooral op het verdwijnen van het bestaande pad en daarmee de mogelijkheid om er te wandelen. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Kampen dermate veel zienswijzen tegen de aanleg van de fietsverbinding ontvangen, dat ze besloten heeft om de indieners van de zienswijze geen persoonlijke ontvangstbevestiging te sturen. Iedereen ontvangt later een reactie op de zienswijze. Via deze en andere communicatiekanalen willen we daarom de zorgen wegnemen. Dat het voetpad verdwijnt berust namelijk op een misverstand.

Wethouder Mobiliteit Richard Boddeus: “Ik vind het goed om te merken dat omwonenden zo betrokken zijn bij hun directe leefomgeving. Zij zijn gebruikers van het Muziekpad en weten als geen ander dat het pad volop gebruikt en gewaardeerd wordt als wandelpad. Hun zorgen wil ik daarom gelijk wegnemen. Er is namelijk geen sprake van het verdwijnen van het voetpad. In het mobiliteitsplan wordt gesproken over het toevoegen van een snelle fietsverbinding. Zodat fietsers geen gebruik meer hoeven te maken van het huidige Muziekpad of de straten in de wijken. Het bestaande pad wordt grotendeels vervangen door een nieuw wandelpad. Zo krijgt iedere gebruiker meer ruimte. En wordt door de aanleg van een apart fietspad het voetpad zelfs veiliger en aantrekkelijker voor wandelaars.”

Inloopbijeenkomst 12 februari

De gemeente Kampen gaat graag met omwonenden in gesprek om een nadere toelichting te geven op de ontwikkeling van de snelle fietsroute en wandelpad om hiermee de zorgen te kunnen wegnemen. Hiervoor wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd op 12 februari a.s., vanaf 19.00 uur. Deze inloopbijeenkomst is in de raadzaal van het stadhuis.

Nieuwe en snelle fietsroute

De snelle fietsroute Zwolle – Kampen – Dronten, via station Kampen Zuid, is als speerpunt opgenomen in het door de gemeenteraad vastgesteld Fietsplan voor de gemeente Kampen en is opgenomen in het Kernnet Fiets van provincie Overijssel. Provincie Flevoland wil de route uiteindelijk doortrekken tot aan Lelystad. Ongeveer 15 km van de route loopt door de gemeente Kampen. De route loopt langs de Mr. J.L.M. Niersallee (N764), station Kampen Zuid, de N50 en de N307 richting Dronten.Met de nieuwe snelle fietsroute komt er ook een tunnel onder de Cellesbroeksweg door. Voor een directere en comfortabele fietsroute, met als doel het fietsgebruik in de stad verder te stimuleren.

Kampen heeft al een hoogwaardig fietsnetwerk. Met de toevoeging van deze snelle fietsroute wordt het nog eens uitgebreid en verder geoptimaliseerd. Het fietspad wordt vier meter breed, waardoor een vlotte, veilige en snelle fietsverbinding ontstaat tussen station Kampen Zuid en de Flevoweg. Het huidige Muziekpad wordt deels opgeschoven en ingepast in de omgeving als een wandelroute. Door deze aanpassingen krijgt iedere gebruiker meer ruimte.

“De gemeente Kampen is een echte fietsgemeente. Het is belangrijk om blijvend te werken aan het verkeersveiliger, aantrekkelijker en toekomstbestendig maken ons fietsnetwerk. Deze nieuwe fietsroute is niet alleen nodig voor een goede ontsluiting met de stad en de omgeving, maar het voegt ook een nieuwe en snellere route toe richting Zwolle of Dronten. De komende jaren krijgt Reevedelta steeds meer vorm en komen er steeds meer inwoners bij. Het gebied is volop in ontwikkeling en daar hoort een goede ontsluiting bij voor alle weggebruikers.“, aldus wethouder Boddeus.

Behandeling zienwijzen en ontwerpproces

Het mobiliteitsplan is onderdeel van de Ontwerp Gebiedsvisie Reevedelta. De binnengekomen zienswijzen worden als onderdeel van dit project in een reactienota verwerkt en van een beantwoording voorzien. De reactienota wordt betrokken bij de besluitvorming van de gebiedsvisie door het college van B&W. De raad wordt naar verwachting dit voorjaar gevraagd de gebiedsvisie vast te stellen inclusief het mobiliteitsplan voor Reevedelta. Op dit moment wordt in het mobiliteitsplan de eerste studie naar de aanleg van de snelle fietsroute en het wandelpad weergegeven. Na besluitvorming in de raad start het daadwerkelijk vormgeven van deze snelle fietsroute en het wandelpad. Inwoners worden hier nauw bij betrokken.