Gemeente Kampen voorbereid op een nieuwe coalitieperiode

De Perspectiefnota is het financiële kader waarbinnen straks de begroting wordt gemaakt. Het huishoudboekje van de gemeente is goed op orde. Dat is ook nodig om onverwachtse zaken waarmee de gemeente geconfronteerd wordt, te kunnen opvangen. Voorbeelden daarvan zijn de vluchtelingenstroom uit Oekraïne en de huidige hoge inflatie. Daarnaast is in de Perspectiefnota aandacht voor de grote ontwikkelingen die de gemeente Kampen bezighouden, zoals de energietransitie, ontwikkelingen op het gebied van de lokale economie en versnelling van de woningbouw.

Bovenstaande is af te leiden uit de stukken die het demissionaire college aan de nieuwe gemeenteraad heeft aangeboden. In afwachting van het nieuwe college is een beleidsarme Perspectiefnota aangeboden aan de raad. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe plannen in de nota zijn verwerkt. Dat is immers aan het nieuwe college en de nieuwe raad. De zogeheten autonome ontwikkelingen zijn wel financieel verwerkt. Dat zijn onontkoombare zaken waarop de gemeente geen invloed heeft, zoals de inflatie of het invoeren van wet- en regelgeving, maar ook het versterken van de ambtelijke organisatie om adequaat veranderingen in wet- en regelgeving en bestaande plannen uit te kunnen voeren. Er zijn wel een aantal thema’s uitgelicht, die verder worden uitgewerkt in de programmabegroting die komend najaar op de agenda staat. Zo stelt het college voor aan de slag te gaan met de binnenstad, de wijk Brunnepe, Schans-Buitenwacht en het versterken van de sociale basis. In het debat met de gemeenteraad dat in juni plaatsvindt, zal worden besproken of de gemeenteraad zich herkent in deze onderwerpen. Ook kan de gemeenteraad dan aangeven of er nog andere thema’s zijn die aan het nieuwe college meegegeven kunnen worden.

Huishoudboekje op orde

Wethouder Albert Holtland (Financiën): “In de afgelopen jaren is het huishoudboekje van de gemeente Kampen verder op orde gebracht. Tegelijkertijd is er nog financiële ruimte voor onze meerjarenbegroting en beschikken we over reserves voor de grote opgaven.” Hoewel de financiële situatie van Kampen de komende jaren robuust is, geeft het Rijk vanaf het jaar 2026 nog geen duidelijkheid over de omvang van de uitkering uit het Gemeentefonds. Daarmee is de structurele begrotingsruimte op langere termijn onzeker. “Daarnaast merken we dat de stijgende inflatie, die door de oorlog in Oekraïne nog wordt aangewakkerd, gevolgen voor ons heeft. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en zullen bijsturen als dat noodzakelijk is”, vult Holtland aan.                           

De Perspectiefnota staat op 6 juli ter vaststelling op de agenda van de gemeenteraad.