Geen Rijkssubsidie voor gebiedsontwikkeling ‘Bij de Bovenkerk’

De gemeente Kampen heeft bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (ministerie Economische Zaken en Klimaat) een subsidieaanvraag voor de derde tranche ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’ ingediend voor de gebiedsontwikkeling ‘Bij de Bovenkerk’. In deze ronde is de aanvraag van Kampen niet gehonoreerd. Er is veel gebruik gemaakt van deze subsidieregeling. Na toekenning van scores aan de verschillende plannen, is het beschikbare budget op.

Wethouder Bas Wonink: “Het is teleurstellend dat onze aanvraag niet gehonoreerd is. We zijn ervan overtuigd dat het een mooi en goed plan is. Met deze ontwikkeling kunnen we echt een aantrekkelijke entree van de winkelstraat maken met logische wandel- en fietsverbindingen naar de binnenstad. Onze aanvraag is afgewezen vanwege de beoordelingssystematiek en niet omdat het geen goed project is. De Rijksdienst adviseert ons om gebruik te maken van de vierde tranche. We blijven daarom in gesprek met de Rijksdienst en willen bij de volgende ronde in mei 2024 opnieuw onze aanvraag indienen. Ondertussen gaan we op zoek naar mogelijkheden om de uitwerking van de gebiedsontwikkeling op te kunnen starten.“

De gemeente Kampen wil het gebied tussen Koornmarktspoort en Muntplein en tussen Bovenkerk en Oudestraat (tot aan de Geerstraat) veranderen. Nu is het vooral een toegang tot de winkelstraat. Het is de bedoeling dat het een aantrekkelijker gebied wordt waar meer te doen en te beleven is.

Om dat voor elkaar te krijgen wordt het openbaar gebied opnieuw ingericht en vergroend, zodat er een prettig leef- en verblijfsklimaat ontstaat. Ook de nieuwe bestemming van de voormalige bibliotheek van de Theologische Universiteit, de nieuwe bestemming van het voormalig C&A pand en het toekomstbestendig maken van de Bovenkerk zijn onderdeel van deze gebiedsontwikkeling. De Rijksdienst adviseert om in een nieuwe aanvraag met name het laatste punt nog meer aan te laten sluiten bij de subsidieregeling namelijk het effect van de impuls op het winkelgebied.

Samen werken aan een vitale binnenstad

In Kampen wordt hard samengewerkt met ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners om een aantrekkelijk winkelgebied waar voldoende te zien en te doen is te behouden. Deze gebiedsontwikkeling ‘Bij de Bovenkerk’ is een onderdeel van de totale verandering van de binnenstad. In samenwerking met verschillende betrokken partijen is het projectplan gemaakt dat de basis is geweest voor de subsidieaanvraag.

Impulsaanpak Winkelgebieden

Het doel van de rijkssubsidie is om gemeenten te stimuleren om in samenwerking met minimaal twee lokale private partijen het winkelgebied gebiedsgericht aan te pakken. Herstructurering en transformatie is kostbaar en complex en kent daardoor vaak een onrendabele top. Meestal wordt dit opgelost door in te boeten op kwaliteit wat ten koste gaat van gebruikerswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.

Het Rijk wil dit met deze subsidieregeling voorkomen en biedt gemeenten de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning die gericht is op het verkleinen (of verdwijnen) van deze onrendabele top, mits een samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan met private investeerders.

In totaal is er 100 miljoen euro beschikbaar voor vier tranches. De aanvraag was voor de derde tranche. De gemeente wil een nieuwe aanvraag indienen voor de vierde en tevens laatste ronde.

De Bovenkerk (of St. Nicolaaskerk) is een gotische kruisbasiliek uit de 12e eeuw.