Gemeente grijpt kans voor afspraken met provincie over windenergie

Gemeente Kampen gaat in op de mogelijkheid die de provincie Overijssel momenteel biedt om afspraken te maken over het maximum aan windenergie dat in een bepaald gebied opgewekt mag worden. De gemeente heeft via deze afspraken bovendien meer te zeggen over hoe eventuele windmolens in te passen in de omgeving en over lokaal eigendom. Kampen wil minstens de helft van eventuele windmolens in lokaal eigendom ontwikkelen, zodat de opbrengsten ook zoveel mogelijk lokaal terechtkomen.

Het gebied Kampen Zuid (het gebied ten westen van de N50 en ten zuiden van het Reevediep) is op dit moment in beeld als gebied waar misschien windenergie ontwikkeld kan worden. De gemeente betrekt inwoners van dit gebied bij deze mogelijke ontwikkeling. Of er daadwerkelijk windmolens kunnen komen in Kampen Zuid is nog niet duidelijk. Eerst moeten initiatiefnemers onderzoeken uitvoeren over geluid, natuurwaarden en veiligheid. Pas als daaruit blijkt dat er geen belemmeringen zijn, kan een windproject doorgaan. De provincie is, als bevoegd gezag, altijd aan zet om besluiten te nemen over windenergie.

Opbrengst lokaal terechtkomen

Als er windmolens worden gebouwd dan wil de gemeente dat deze voor minstens de helft in lokaal eigendom ontwikkeld worden. Dat betekent dat bij voorkeur een groep van inwoners, lokale bedrijven en agrariërs het windproject mee kunnen ontwikkelen. Wethouder duurzaamheid Erik Faber: “Iedereen die dat wil, kan aansluiten. Met lokaal eigendom kunnen we ervoor zorgen dat de opbrengsten van een windpark zoveel mogelijk lokaal terechtkomen.” De gemeente is in overleg met lokale energiecoöperaties zoals Maatschappelijke Energie Coöperatie IJsseldelta (MECIJ) om te kijken of en hoe zij kunnen werken aan lokaal eigendom en hoe de gemeente hierin kan ondersteunen.

Sociale en maatschappelijke doelen

André Klumpje namens MECIJ: “Een energieneutrale IJsseldelta in 2050 is de doelstelling van de MECIJ. Een manier om dit doel te bereiken is samenwerken met overheden zoals gemeente Kampen. Door samen lokaal eigendom te realiseren hebben inwoners en bedrijven niet alleen zeggenschap in de ontwikkeling van een windpark, maar deelt men ook in de toekomstige opbrengsten ervan. Inwoners die via de coöperatie investeren krijgen rendement. Mensen die dat niet kunnen of willen, profiteren ook van de opbrengsten. Want de coöperatie zet de opbrengsten ook in voor in sociale en maatschappelijke doelen. Vandaar onze naam: Maatschappelijke Energie Coöperatie.

Ambitie gemeente Kampen

Om in 2050 energieneutraal te zijn is het nodig om duurzame energie op te wekken. De Rijksoverheid heeft gemeenten gevraagd om in regionaal verband daar plannen voor te maken. De RES-regio West-Overijssel wil in 2030 1800 GWh (gigawattuur) aan wind- en zonne-energie gerealiseerd hebben. Gemeente Kampen wil hierin 156 GWh voor haar rekening nemen. Kampen heeft nog vier tot zes grote windmolens nodig om aan deze ambitie te voldoen.