Gemeente maakt zonnepanelen in de binnenstad van Kampen mogelijk

Het zonnepanelen beleid in het beschermd stadsgezicht van Kampen wordt versoepeld. De gemeente geeft zo meer ruimte voor initiatieven en draagt bij aan de doelstelling Energieneutraal 2035. Er zijn nieuwe conceptuitgangspunten voor het plaatsen van zonnepanelen opgesteld. Die uitgangspunten vervangen de bestaande criteria in de Welstandsnota 2017.

De regels voor het toepassen van zonnepanelen in het beschermd stadsgezicht staan in de Welstandsnota 2017. In de nota zijn zonnepanelen binnen het beschermd stadsgezicht toegestaan, mits ze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en niet zichtbaar zijn vanaf de torens. Op platte daken zijn ze toegestaan als ze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.Het criterium dat zonnepanelen niet zichtbaar mogen zijn vanaf de torens, zorgt ervoor dat veel initiatieven niet worden doorgezet. In de nieuwe uitgangspunten wordt dat criterium losgelaten.

Behoefte aan zonne-energie

Het plaatsen van zonnepanelen is tegenwoordig een goede en toegankelijke manier om zelf energie op te wekken. Met de nieuwe uitgangspunten wordt er ruimte geboden aan pandeigenaren in het beschermd stadsgezicht. Pandeigenaren stellen geregeld vragen over het plaatsen van zonnepanelen. Met het huidige beleid is het plaatsen ervan bij monumenten en binnen het beschermd stadsgezicht in de praktijk vaak niet mogelijk, omdat de regelgeving daarvoor onvoldoende ruimte biedt. De daken in de binnenstad zijn zeer divers (type, dakhelling etc.) en veel daken zijn voorzien van dakvensters, dakkapellen en schoorstenen. Het opstellen van tot in detail uitgewerkte criteria is daarom niet wenselijk.

Wethouder duurzaamheid Irma van der Sloot: “Het is mooi om te merken dat de binnenstadbewoners stappen willen zetten in het verduurzamen van hun woning. Het toepassen van zonnepanelen in de binnenstad vraagt om maatwerk. Dat willen we als gemeente Kampen bieden. Daarvoor is een aantal algemene uitgangspunten opgesteld. Zo houden we niet alleen rekening met het beschermd stadsgezicht, maar kunnen we zo ook helpen bij het verder verduurzamen van onze stad. Want alle beetjes helpen!”

Nieuwe uitgangspunten

Er is een aantal algemene uitgangspunten geformuleerd waaraan zonnepanelen moeten voldoen.

Wethouder erfgoed Albert Holtland: “De zichtbaarheid in de openbare ruimte is een van de belangrijkste uitgangspunten en sluit aan bij de advieslijn van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Verder moet fysieke schade aan historische panden voorkomen worden. Daarnaast speelt ordening, type en kleur van de zonnepanelen een rol. Bij nieuwbouw en laat twintigste-eeuwse panden kan het opwekken van energie ruimer worden toegepast. Met een zorgvuldige plaatsing op het dak vormt de zichtbaarheid van de panelen niet of nauwelijks een verstoring in het beeld van het beschermd gezicht van onze binnenstad.”

Inzage

De ontwerpuitgangspunten liggen met ingang van 16 maart tot en met 27 april 2021 tijdens openingstijden ter inzage in het stadhuis. De uitgangspunten zijn ook online in te zien via zoek.officielebekendmakingen.nl.

Dan is het ook mogelijk om eventuele zienswijzen in te dienen.