19:30uur LIVE Raadsvergadering gemeente Kampen 01-07-2021

1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Vragenhalfuurtje
4 Ingekomen stukken en mededelingen BESPREEKSTUKKEN
5 Raadsvoorstel jaarstukken 2020 Informatienota jaarstukken 2020 (uit commissievergadering bestuur en middelen van 26 mei jl.)
6 Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2021 Open/Sluit HAMERSTUKKEN
7 Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie 1.0
8 Raadsvoorstel aanvraag Vangnetuitkering 2020
9 Raadsvoorstel herbenoeming lid Burgerij van Grafhorst
10. Raadsvoorstel budget uitwerking opgave ‘Wat voor gemeente/gemeenschap wil Kampen zijn?’

OVERIG
10 Moties vreemd aan de orde van de vergadering
11 Sluiting