Commissievergadering gemeente Kampen 08-09-2021

Datum 08-09-2021
Aanvang 19:30
Voorzitter dhr. B. van den Belt
Griffier dhr. H.G. van den Berg
Locatie stadhuis Kampen

1 Opening
2 Vaststellen van de agenda

  • Bij deze vergadering is in principe geen mogelijkheid tot inspreken. Insprekers kunnen terecht bij het
    raadsspreekuur.
  • Commissieleden worden uitgenodigd om voorstellen tot wijziging van de agenda uiterlijk één werkdag voor de
    vergadering schriftelijk bij de griffie in te dienen.
    3 Mededelingen
    3a Vaststellen overzicht met conclusies, toezeggingen en afspraken van 17 juni 2021
    4 Rondvraag voor aanwezige portefeuillehouders
    De rondvraag is uitsluitend bestemd voor het stellen van politiek actuele vragen.
    Commissieleden die vragen hebben voor de rondvraag worden verzocht dit uiterlijk op de dag van de vergadering
    om 12.00 uur kenbaar te maken via een mailtje naar de griffie onder vermelding van het onderwerp. De vraag zelf
    hoeft niet te worden gemaild, maar dat mag uiteraard wel.
    5 Termijnagenda’s
    De termijnagenda’s zijn geactualiseerd. De doorgevoerde wijzigingen blijken gevolgen voor de agenda’s van de
    commissies en raad te hebben. In de bijgevoegde brief geeft de gemeentesecretaris nadere toelichting op de
    wijzigingen.
    Naast de actualisatie is nu een knip gemaakt in de termijnagenda’s met onderwerpen voor besluitvormende en
    opiniërende behandeling enerzijds en anderzijds de informatienota’s.
  • De commissieleden kunnen hier het verzoek doen om een werkbezoek te brengen; dit in relatie tot een bepaald
    onderwerp of een bepaalde instelling.
  • Ook kunnen commissieleden laten weten of er voor bepaalde, belangrijke onderwerpen een bijzondere
    besluitvormingsroute gewenst is en of voor bepaalde onderwerpen een extra informatieavond met inwoners en
    instellingen moet worden georganiseerd.
    INFORMATIEVE ONDERWERPEN
    behandeling in één termijn: de leden kunnen politiek-bestuurlijke vragen stellen aan het college; er is geen
    interruptie mogelijk; het college beantwoordt de vragen kort en bondig; hierbij zijn wel interrupties mogelijk.
    Bestuur en middelen
    6 Update lokale situatie maatregelen covid-19
    Portefeuillehouder: dhr. B. Koelewijn
    In de vergadering van 17 februari is afgesproken dat dit onderwerp een maandelijks agendapunt wordt. De
    portefeuillehouder praat de commissie bij over de lokale situaties en de commissieleden kunnen thema’s voor
    bespreking aanreiken.
    Vrijdag 3 september
    Conform afspraak de informatie ontvangen en toegevoegd.
    Maandag 6 september
    Covid-19 vaccinatierapportage gemeente Kampen toegevoegd.
    Woensdag 8 september
    Op vezoek van de portefeuillehouder een update (v2) toegevoegd.
    7 Informatienota reactie van het college op het accountantsverslag bij de jaarstukken 2020
    Portefeuillehouder: mw. I. van der Sloot
    Het college geeft in deze informatienota een reactie op het verslag van bevindingen van de accountant over de
    jaarrekening 2020. Met de jaarstukken 2020 legt het college verantwoording af over het afgelopen jaar. Deze
    jaarstukken worden door de accountant gecontroleerd. De accountant biedt de raad een verslag van bevindingen
    aan en een verklaring waarin hij zijn oordeel geeft over de rechtmatigheid en de betrouwbaarheid van de
    jaarstukken. De accountant heeft een goedkeurende verklaring verstrekt bij deze jaarrekening, zowel voor de
    getrouwheid als voor de rechtmatigheid. In de vergadering van de commissie bestuur en middelen van 26 mei jl. is
    de concept jaarrekening 2020 opiniërend behandeld, vooruitlopend op de controle van de accountant en de
    reactie daarop van het college. Op 1 juli 2021 heeft de raad de jaarstukken 2020 vastgesteld. Het aangeboden
    rapport van bevindingen is nog niet inhoudelijk behandeld in de commissie bestuur en middelen. De
    Auditcommissie is gevraagd om te komen met een advies/aanbevelingen over het accountantsverslag.
    8 Informatienota gebiedsscan criminaliteit en overlast 2020
    Portefeuillehouder: dhr. B. Koelewijn
    Jaarlijks stelt de politie een Gebiedsscan voor de gemeente op, waarin de ontwikkelingen van het afgelopen
    kalenderjaar worden beschreven. Dit gebeurt aan de hand van de ‘harde’ informatie, die uit de systemen wordt
    gegenereerd, en de ‘zachte’ informatie, dat is de kennis van onder meer de wijkagenten. Op deze manier kunnen
    ontwikkelingen vroegtijdig worden gesignaleerd. Ook kunnen gebeurtenissen beter verklaard worden doordat de
    wijkagenten vaak op de hoogte zijn van de achtergrond. Het jaar 2020 heeft grotendeels in het teken gestaan van
    Corona, en ook de politie heeft dit ondervonden. Een aantal delicten kent een sterke afname, bijvoorbeeld
    woninginbraken. Daar staat tegenover dat een aantal andere delicten een sterke stijging laat zien. Met name waar
    het thema Jeugd betreft signaleert de politie de nodige problematiek die vraagt om het uitwerken van een aanpak.
    In de nota worden deze nader toegelicht.
    Bespreekpunten VVD: de ontwikkeling van thema’s Drugs en Overlast en het vervolg in vier pijlers.
    Bespreekpunten ChristenUnie: designerdrugs, overlast in weekend, sluitingstijden horeca en handhaving boa’s.
    Bespreekpunten GroenLinks: Het thema is criminaliteit in relatie tot sociale problematiek. De aandachtpunten
    gaan vooral over handhaving. Er is weinig koppeling met sociale problematiek
    Ruimtelijke ontwikkeling
    9 Informatienota verzamelnota uitbreiding bedrijventerreinen
    Portefeuillehouder: dhr. A. Holtland (was dhr. G. Meijering)
    De verzamelnotitie over toekomstbestendige bedrijventerreinen heeft als doel de raad te informeren over welke
    stappen tot nu toe zijn gezet voor de korte, middellange en lange termijn op net gebied van mogelijke uitbreidingen
    van bedrijventerreinen in Kampen.
    Voor een duurzame economische ontwikkeling is het aantrekken van structurele werkgelegenheid van belang. Om
    dit goed te kunnen faciliteren zijn toekomstbestendige bedrijventerreinen noodzakelijk. Dit geldt voor zowel
    bestaande terreinen; middels revitalisering, herstructurering, inbreiding en verduurzaming; als voor nieuwe
    terreinen.
    Indien er geen uitbreiding van de bedrijventerreinen mogelijk wordt gemaakt dan kunnen in gemeente Kampen
    gevestigde bedrijven niet meer uitbreiden. Verplaatsing binnen de gemeente is dan alleen mogelijk binnen
    bestaande terreinen die reeds zijn uitverkocht. De kans is groot dat bedrijven vertrekken uit de gemeente Kampen
    wat ten koste gaat van de werkgelegenheid. Wanneer er minder banen voorhanden zijn wordt gemeente Kampen
    minder aantrekkelijk voor nieuwe bewoners. De woningbouwopgave van Kampen is significant. Voor meer
    inwoners zijn meer voorzieningen nodig. Meer werkgelegenheid is dan ook van belang.
    Bespreekpunten VVD: planning en voortgang van het spoor uitbreiding bedrijventerreinen
    Bespreekpunten GroenLinks: concrete inzet van leerervaringen bij eerstkomend project.
    10 Informatienota Afronding evaluatieonderzoek naar de uitvoering van het project parkeergarage Buitenhaven
    Portefeuillehouder: dhr. A. Holtland (was dhr. G. Meijering)
    In november 2020 heeft het college, op verzoek van de gemeenteraad, ingestemd met de opzet van een
    evaluatieonderzoek naar de aanleg van de parkeergarage Buitenhaven (zaaknummer 83531- 2020). De
    aanleiding voor dit evaluatieonderzoek was dat het project uit de pas is gelopen op het vlak van planning en
    financiën, en een grote impact had op de omgeving. Daarbij is in het onderzoek primair de vraag gesteld of in de
    sturing, de uitvoering en het toezicht met betrekking tot dit project maatregelen hadden kunnen worden genomen
    waardoor de vertraging en/of de schade hadden kunnen worden beperkt. Vervolgens is de vraag aan de orde
    gesteld welke lessen daaruit kunnen worden geleerd voor volgende projecten.
    De opzet van het onderzoek is met de gemeenteraad gedeeld en in februari j.l. besproken in de commissie
    Ruimtelijke Ontwikkeling. De commissie heeft diverse aandachtspunten meegegeven, die in het onderzoek zijn
    meegenomen. Het onderzoek is uitgevoerd door het bureau Digipark.
    Bespreekpunten SGP: de bestuurlijke reflectie.
    Bespreekpunten GroenLinks: aandacht voor revitalisering.
    Inwoners
    11 Informatienota Voortgang plan Koggewerf-Buitenhaven
    Portefeuillehouder: dhr. B. Koelewijn
    Het college heeft de commissie Inwoners en de raad respectievelijk op 8 en 17 december 2020 geïnformeerd over
    de voortgang van de werkzaamheden voor het plan Koggewerf-Buitenhaven. De raad heeft toen 1) twee kredieten
    beschikbaar gesteld voor de vervanging van twee aanlegsteigers bij de Koggewerf en 2) het restant
    Baggerbudget toegevoegd aan het budget plan Koggewerf-Buitenhaven.
    Het college informeert de raad nu over de uitgevoerde werkzaamheden en de voortgang van het project waarbij
    het achtereenvolgens ingaat op:
    De herinrichting van de museumhaven
    De bouw van de botenloods en de aanleg van de hellingbaan
    Het realiseren van twee steigers en het uitvoeren van baqqerwerkzaamheden
    De herinrichting van de buitenruimte
    Het Businessplan / externe begeleiding
    Het aanpassen van de gebouwen en vervanging van het machinepark
    De eigendomsoverdracht van de opstallen
    Het afbouwen van de economische exploitatie van de Taveerne
    Realisering horecavoorziening
    Gedachten over mogelijke bestemming panden Havenweg (3 en) 5
    Het stimuleren van meer samenwerking op de Koggewerf
    Het herzien van de Beheerovereenkomst voor de Oude Buitenhaven
    Subsidies
    Het college geeft nog aan dat de kostenverantwoording vooralsnog nagenoeg in overeenstemming is met de
    eerder gegeven begroting. De definitieve verantwoording volgt later, omdat het project nog niet geheel is afgerond.
    Dit onderwerp wordt nog meegenomen naar de agenda voor de ‘Commissie in gesprek met het college’ van
    woensdag 8 september as.
    Bespreekpunten VVD: de stand van zaken en de ontwikkeling van Havenweg 3 en 5.
    Bespreekpunten Kampen Sociaal: De voortgang van de Koggewerf en de horeca aldaar.
    Bespreekpunten GroenLinks: de toekomst van de Taverne en andere panden en over Havenweg 3 en 5.
    12 Informatienota behoeftenonderzoek Wonen, Welzijn en Zorg
    Portefeuillehouder: dhr. J.P. van der Sluis
    Het college biedt de raad de resultaten aan van het eindrapport ‘Huisvestingsopgave wonen en zorg
    WWZ038/Gemeente Kampen’ dat in opdracht van het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband
    WWZ038 Kampen is uitgevoerd. WWZ038 is een samenwerking tussen corporaties, zorginstellingen, welzijn en
    gemeente onder de naam Wonen, welzijn en zorg 038 (Kampen).
    Het rapport geeft inzicht in kwantitatieve en kwalitatieve behoeften van verschillende zorgdoelgroepen in relatie tot
    wonen, zorg en welzijn en beschrijft adviezen voor verschillende zorgsectoren.
    Het rapport biedt aanbevelingen voor te ontwikkelen beleid en het biedt de Werkgroep huisvesting bijzondere
    doelgroepen een afwegingskader voor behandeling van huisvestingverzoeken.
    Over hoe en op welke wijze deze onderzoeksresultaten verwerkt zullen worden in visie en beleid, komt het college
    in een later stadium bij de raad op terug
    Bespreekpunten VVD: onderzoeksresultaten (zorgpunten en knelpunten) en planning voor het vervolg.
    13 Informatienota VN-verdrag Handicap, Inclusie en diversiteit
    Portefeuillehouder: mw. I. van der Sloot
    Het college informeert de raad over de stand van zaken van de inclusieve samenleving in Kampen en biedt de
    raad de nota “Kampen, Hartelijke Hanzestad” aan. Het is een document dat nu elke dag kan worden aangevuld.
    Bespreekpunten GroenLinks: de doelen die we stellen en de manier waarop voortgang gewaarborgd wordt en in
    beeld komt.
    14 Sluiting
    TER VISIE LIGGENDE STUKKEN
    Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Informatienota Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2014, 9e herziening Zwolseweg 25
    Portefeuillehouder: dhr. A. Holtland
    Het college informeert de raad over het feit dat de bestaande karakteristieke boerderij wordt daarom verbouwd tot
    een twee-onder-een-kapwoning.
    Omdat het huidige bestemmingsplan niet passend is voor deze ontwikkeling moet het
    bestemmingsplan worden aangepast.
    Het betreft hier een officieel verzoek om herziening van het bestemmingsplan. Omdat de raad het bevoegd gezag
    is en het bestemmingsplan uiteindelijk definitief moet vaststellen, wordt hij met deze
    nota van het ontwerpplan op de hoogte gebracht.
    Het ontwerpplan ligt nu voor zes weken ter inzage met de mogelijkheid voor een ieder om een zienswijze in te
    dienen. Na de terinzagelegging worden eventuele zienswijzen en inspraakreacties behandeld waarna het
    bestemmingsplan voor definitieve besluitvorming aan de raad wordt
    voorgelegd.
    Het bijzondere doet zich voor dat het raadsvoorstel over dit onderwerp al stond geagendeerd voor de
    hamerstukkenraad van donderdag 2 september. Dat heeft ermee te maken dat de informatienota van 15 juni 2021
    dateert en het raadsvoorstel van 10 augustus 2021.
    Verder geldt de afspraak dat raadsvoorstellen over bestemmingsplannen die niet politiek of bestuurlijk gevoelig
    zijn, die passen in bestaand beleid en waartegen geen zienswijzen zijn ingediend, rechtstreeks worden
    geagendeerd voor de gemeenteraad.
  • Informatienota Evaluatie voetgangersgebied na buitengebruikstelling pollers
    Portefeuillehouder: dhr. A. Holtland
    Het college informeert de raad over de evaluatie van het voetgangersgebied in de binnenstad na de buiten
    gebruikstelling van de pollers.
    De reacties zijn opgehaald bij, bewoners, ondernemers en stakeholders in de binnenstad, verkeer en
    vergunningverlening en de collega’s van handhaving. De conclusie luidt dat het merendeel graag zou zien dat
    opnieuw een vorm van fysieke afsluiting voor de binnenstad wordt geïntroduceerd.
    Het college geeft het aan dat -gelet op de cyclus van de programmabegroting- pas in 2022 gelden kunnen worden
    aangevraagd voor het treffen van fysieke maatregelen die vanwege het doorlopen van een
    aanbestedingsprocedure pas in de 2e helft van 2023 kunnen worden uitgevoerd.
  • Informatienota stand van zaken woningbouw Zalk
    Portefeuillehouders: dhr. A Holtland en dhr. J.P. van der Sluis
    Het college informeert de raad over de stand van zaken van de woningbouw in Zalk.
    Het college is bezig om alle benodigde onderzoeken te doorlopen om een ontwerp bestemmingsplan in procedure
    te kunnen brengen. De resultaten van de onderzoeken worden nog afgewacht.
    Een belangrijk voorwaarde voor de planontwikkeling is dat het Waterschap akkoord gaat met het
    waterhuishoudkundige plan en het civieltechnisch plan.
    Meer informatie is te lezen in de informatienota.
    Inwoners
  • Startnotitie doordecentralisatie beschermd wonen
    Portefeuillehouder: dhr. J.P. van der Sluis
    In de startnotitie informeert het college de raad in hoofdlijnen over de doordecentralisatie van Bescherm Wonen.
    Nuances worden verlegd en de verantwoordelijkheid van lokale en centrumgemeenten wordt anders.
    De gemeente Kampen heeft de wettelijke taak om voor haar inwoners de zorg en ondersteuning mogelijk te
    maken die ze nodig hebben. Deze taak is gekoppeld aan de doordecentralisatie van beschermd wonen naar
    beschermd thuis.
    Om de acties die voortvloeien uit het regionaal plan scherp op tafel te krijgen, stelt het college op basis van deze
    startnotitie een lokaal uitvoeringsplan op. Een uitvoeringsplan is ook een middel om medewerkers van andere
    beleidsterreinen, afdelingen en maatschappelijke partners te mobiliseren. Het in gezamenlijkheid omarmen van
    een lokaal uitvoeringsplan zorgt voor een breed draagvlak en is daarmee een randvoorwaarde voor een
    succesvolle lokale transitie. Van groot belang is dat dit plan zorgt voor integraliteit tussen de verschillende
    domeinen.
    Het uitvoeringsplan is naar verwachting in het 4e
    kwartaal van dit jaar gereed.
  • Informatienota (gewijzigde) Tijdelijke subsidieregeling coronacrisis
    Portefeuillehouder: dhr. J.P. van der Sluis
    Het college heeft op 26 februari 2021 regels vastgesteld voor het verstrekken van subsidies aan instellingen en
    verenigingen die betrekking hebben op kosten ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. Voor de
    regeling is een budget van in totaal € 110.000,- beschikbaar gesteld.
    Daarop heeft de gemeente slechts negen aanvragen ontvangen waarvan zij er vier heeft moeten afwijzen. Alle om
    dezelfde reden: subsidie wordt verleend aan rechtspersonen zonder winstoogmerk die geen andere financiële
    steun in het kader van de coronacrisis hebben ontvangen.
    Met name dorpshuizen en verenigingen voor amateurkunst zijn de dupe geworden van deze bepaling. Het college
    onderkent dit en komt met een aanpassing van de regeling namelijk het laten vervallen van die beperkende
    bepaling. Portefeuillehouder Van der Sluis had dit al aangekondigd tijdens één van de vorige vergaderingen. Ook
    verlengt het college de aanvraagtermijn met zes weken tot 15 juli 2021.
    Het college neemt de financiële consequenties mee in de financiële verantwoording van de coronacrisis.
  • Informatienota Tweede Kwartaalrapportage Sociaal Domein 2021
    Portefeuillehouders: dhr. J.P. van der Sluis en mw. I van der Sloot
    Het college rapporteert over de belangrijkste financiële ontwikkelingen in het sociaal domein in het 2e
    kwartaal van
    2021.
    Het geeft aan dat de 2e
    kwartaalrapportage opnieuw een positief beeld laat zien, maar houdt nog wel een slag om
    de arm voor wat betreft de gevolgen van de coronacrisis. Het college geeft aan die ontwikkelingen nauwkeurig te
    monitoren.
    Bestuur en Middelen
  • Informatienota tijdelijke subsidieregeling Heropeningsfonds in het kader van het Heropeningsplan 2021
    Portefeuillehouders: dhr. A. Holtland (was samen met dhr. G. Meijering)
    In de raadsvergadering van 3 juni 2021 heeft de raad besloten een Heropeningsfonds in te stellen van eenmalig €
    540.000 (€ 10,– per inwoner) en de dekking te betrekken bij de gevolgen van corona in de 1e
    Bestuursrapportage. De raad heeft bij de behandeling in de commissie aandacht gevraagd voor buurthuizen en
    een goede communicatie voor het aanvragen van financiële steun vanuit dit heropeningsplan. Om uitvoering te
    geven aan dit onderdeel van het Heropeningsplan plan, het stimuleren van levendigheid en ontmoeten, heeft het
    college de Tijdelijke subsidieregeling Heropeningsfonds opgesteld. De Tijdelijke subsidieregeling
    Heropeningsfonds is gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening Kampen (ASV). Er is geprobeerd de
    subsidieregeling zo toegankelljk mogelijk te maken, met heldere voorwaarden en een heldere procedure. De
    uitvoering van de subsidieregeling belegt het college bij Kampen Partners. Hiermee is het college in staat de
    gewenste snelheid brengen in het proces van verlening en uitbetaling van de subsidie en ontlasten het college de
    eigen organisatie.
  • Informatienota aanwijzingsbesluit carbidschieten jaarwisseling 2021-2022
    Portefeuillehouder: dhr. B. Koelewijn
    Op de agenda van de commissie bestuur en middelen van 17 juni jl. heeft de informatienota afwegingska-der en
    ontwerp-aanwijzingsbesluit carbidschieten jaarwisseling 2021-2022 ter visie gestaan. Het college ontving diverse
    zienswijzen. Dit heeft geresulteerd in een gewijzigd ‘Aanwijzingsbesluit carbidschieten gemeente Kampen
    2021-2022’.
  • Informatienota Verbetering financiële bestuurlijke informatievoorziening
    Portefeuillehouder: mw. I. van der Sloot
    De annotatie volgt in het begin van week 34.
    De informatienota is in eerste instantie aan de auditcommissie gericht.
    Informatie voor commissieleden