Commissievergadering gemeente Kampen 08-09-2021

Datum 08-09-2021
Aanvang 19:30
Voorzitter dhr. B. van den Belt
Griffier dhr. H.G. van den Berg
Locatie stadhuis Kampen

1 Opening
2 Vaststellen van de agenda

 • Bij deze vergadering is in principe geen mogelijkheid tot inspreken. Insprekers kunnen terecht bij het
  raadsspreekuur.
 • Commissieleden worden uitgenodigd om voorstellen tot wijziging van de agenda uiterlijk één werkdag voor de
  vergadering schriftelijk bij de griffie in te dienen.
  3 Mededelingen
  3a Vaststellen overzicht met conclusies, toezeggingen en afspraken van 17 juni 2021
  4 Rondvraag voor aanwezige portefeuillehouders
  De rondvraag is uitsluitend bestemd voor het stellen van politiek actuele vragen.
  Commissieleden die vragen hebben voor de rondvraag worden verzocht dit uiterlijk op de dag van de vergadering
  om 12.00 uur kenbaar te maken via een mailtje naar de griffie onder vermelding van het onderwerp. De vraag zelf
  hoeft niet te worden gemaild, maar dat mag uiteraard wel.
  5 Termijnagenda’s
  De termijnagenda’s zijn geactualiseerd. De doorgevoerde wijzigingen blijken gevolgen voor de agenda’s van de
  commissies en raad te hebben. In de bijgevoegde brief geeft de gemeentesecretaris nadere toelichting op de
  wijzigingen.
  Naast de actualisatie is nu een knip gemaakt in de termijnagenda’s met onderwerpen voor besluitvormende en
  opiniërende behandeling enerzijds en anderzijds de informatienota’s.
 • De commissieleden kunnen hier het verzoek doen om een werkbezoek te brengen; dit in relatie tot een bepaald
  onderwerp of een bepaalde instelling.
 • Ook kunnen commissieleden laten weten of er voor bepaalde, belangrijke onderwerpen een bijzondere
  besluitvormingsroute gewenst is en of voor bepaalde onderwerpen een extra informatieavond met inwoners en
  instellingen moet worden georganiseerd.
  INFORMATIEVE ONDERWERPEN
  behandeling in één termijn: de leden kunnen politiek-bestuurlijke vragen stellen aan het college; er is geen
  interruptie mogelijk; het college beantwoordt de vragen kort en bondig; hierbij zijn wel interrupties mogelijk.
  Bestuur en middelen
  6 Update lokale situatie maatregelen covid-19
  Portefeuillehouder: dhr. B. Koelewijn
  In de vergadering van 17 februari is afgesproken dat dit onderwerp een maandelijks agendapunt wordt. De
  portefeuillehouder praat de commissie bij over de lokale situaties en de commissieleden kunnen thema’s voor
  bespreking aanreiken.
  Vrijdag 3 september
  Conform afspraak de informatie ontvangen en toegevoegd.
  Maandag 6 september
  Covid-19 vaccinatierapportage gemeente Kampen toegevoegd.
  Woensdag 8 september
  Op vezoek van de portefeuillehouder een update (v2) toegevoegd.
  7 Informatienota reactie van het college op het accountantsverslag bij de jaarstukken 2020
  Portefeuillehouder: mw. I. van der Sloot
  Het college geeft in deze informatienota een reactie op het verslag van bevindingen van de accountant over de
  jaarrekening 2020. Met de jaarstukken 2020 legt het college verantwoording af over het afgelopen jaar. Deze
  jaarstukken worden door de accountant gecontroleerd. De accountant biedt de raad een verslag van bevindingen
  aan en een verklaring waarin hij zijn oordeel geeft over de rechtmatigheid en de betrouwbaarheid van de
  jaarstukken. De accountant heeft een goedkeurende verklaring verstrekt bij deze jaarrekening, zowel voor de
  getrouwheid als voor de rechtmatigheid. In de vergadering van de commissie bestuur en middelen van 26 mei jl. is
  de concept jaarrekening 2020 opiniërend behandeld, vooruitlopend op de controle van de accountant en de
  reactie daarop van het college. Op 1 juli 2021 heeft de raad de jaarstukken 2020 vastgesteld. Het aangeboden
  rapport van bevindingen is nog niet inhoudelijk behandeld in de commissie bestuur en middelen. De
  Auditcommissie is gevraagd om te komen met een advies/aanbevelingen over het accountantsverslag.
  8 Informatienota gebiedsscan criminaliteit en overlast 2020
  Portefeuillehouder: dhr. B. Koelewijn
  Jaarlijks stelt de politie een Gebiedsscan voor de gemeente op, waarin de ontwikkelingen van het afgelopen
  kalenderjaar worden beschreven. Dit gebeurt aan de hand van de ‘harde’ informatie, die uit de systemen wordt
  gegenereerd, en de ‘zachte’ informatie, dat is de kennis van onder meer de wijkagenten. Op deze manier kunnen
  ontwikkelingen vroegtijdig worden gesignaleerd. Ook kunnen gebeurtenissen beter verklaard worden doordat de
  wijkagenten vaak op de hoogte zijn van de achtergrond. Het jaar 2020 heeft grotendeels in het teken gestaan van
  Corona, en ook de politie heeft dit ondervonden. Een aantal delicten kent een sterke afname, bijvoorbeeld
  woninginbraken. Daar staat tegenover dat een aantal andere delicten een sterke stijging laat zien. Met name waar
  het thema Jeugd betreft signaleert de politie de nodige problematiek die vraagt om het uitwerken van een aanpak.
  In de nota worden deze nader toegelicht.
  Bespreekpunten VVD: de ontwikkeling van thema’s Drugs en Overlast en het vervolg in vier pijlers.
  Bespreekpunten ChristenUnie: designerdrugs, overlast in weekend, sluitingstijden horeca en handhaving boa’s.
  Bespreekpunten GroenLinks: Het thema is criminaliteit in relatie tot sociale problematiek. De aandachtpunten
  gaan vooral over handhaving. Er is weinig koppeling met sociale problematiek
  Ruimtelijke ontwikkeling
  9 Informatienota verzamelnota uitbreiding bedrijventerreinen
  Portefeuillehouder: dhr. A. Holtland (was dhr. G. Meijering)
  De verzamelnotitie over toekomstbestendige bedrijventerreinen heeft als doel de raad te informeren over welke
  stappen tot nu toe zijn gezet voor de korte, middellange en lange termijn op net gebied van mogelijke uitbreidingen
  van bedrijventerreinen in Kampen.
  Voor een duurzame economische ontwikkeling is het aantrekken van structurele werkgelegenheid van belang. Om
  dit goed te kunnen faciliteren zijn toekomstbestendige bedrijventerreinen noodzakelijk. Dit geldt voor zowel
  bestaande terreinen; middels revitalisering, herstructurering, inbreiding en verduurzaming; als voor nieuwe
  terreinen.
  Indien er geen uitbreiding van de bedrijventerreinen mogelijk wordt gemaakt dan kunnen in gemeente Kampen
  gevestigde bedrijven niet meer uitbreiden. Verplaatsing binnen de gemeente is dan alleen mogelijk binnen
  bestaande terreinen die reeds zijn uitverkocht. De kans is groot dat bedrijven vertrekken uit de gemeente Kampen
  wat ten koste gaat van de werkgelegenheid. Wanneer er minder banen voorhanden zijn wordt gemeente Kampen
  minder aantrekkelijk voor nieuwe bewoners. De woningbouwopgave van Kampen is significant. Voor meer
  inwoners zijn meer voorzieningen nodig. Meer werkgelegenheid is dan ook van belang.
  Bespreekpunten VVD: planning en voortgang van het spoor uitbreiding bedrijventerreinen
  Bespreekpunten GroenLinks: concrete inzet van leerervaringen bij eerstkomend project.
  10 Informatienota Afronding evaluatieonderzoek naar de uitvoering van het project parkeergarage Buitenhaven
  Portefeuillehouder: dhr. A. Holtland (was dhr. G. Meijering)
  In november 2020 heeft het college, op verzoek van de gemeenteraad, ingestemd met de opzet van een
  evaluatieonderzoek naar de aanleg van de parkeergarage Buitenhaven (zaaknummer 83531- 2020). De
  aanleiding voor dit evaluatieonderzoek was dat het project uit de pas is gelopen op het vlak van planning en
  financiën, en een grote impact had op de omgeving. Daarbij is in het onderzoek primair de vraag gesteld of in de
  sturing, de uitvoering en het toezicht met betrekking tot dit project maatregelen hadden kunnen worden genomen
  waardoor de vertraging en/of de schade hadden kunnen worden beperkt. Vervolgens is de vraag aan de orde
  gesteld welke lessen daaruit kunnen worden geleerd voor volgende projecten.
  De opzet van het onderzoek is met de gemeenteraad gedeeld en in februari j.l. besproken in de commissie
  Ruimtelijke Ontwikkeling. De commissie heeft diverse aandachtspunten meegegeven, die in het onderzoek zijn
  meegenomen. Het onderzoek is uitgevoerd door het bureau Digipark.
  Bespreekpunten SGP: de bestuurlijke reflectie.
  Bespreekpunten GroenLinks: aandacht voor revitalisering.
  Inwoners
  11 Informatienota Voortgang plan Koggewerf-Buitenhaven
  Portefeuillehouder: dhr. B. Koelewijn
  Het college heeft de commissie Inwoners en de raad respectievelijk op 8 en 17 december 2020 geïnformeerd over
  de voortgang van de werkzaamheden voor het plan Koggewerf-Buitenhaven. De raad heeft toen 1) twee kredieten
  beschikbaar gesteld voor de vervanging van twee aanlegsteigers bij de Koggewerf en 2) het restant
  Baggerbudget toegevoegd aan het budget plan Koggewerf-Buitenhaven.
  Het college informeert de raad nu over de uitgevoerde werkzaamheden en de voortgang van het project waarbij
  het achtereenvolgens ingaat op:
  De herinrichting van de museumhaven
  De bouw van de botenloods en de aanleg van de hellingbaan
  Het realiseren van twee steigers en het uitvoeren van baqqerwerkzaamheden
  De herinrichting van de buitenruimte
  Het Businessplan / externe begeleiding
  Het aanpassen van de gebouwen en vervanging van het machinepark
  De eigendomsoverdracht van de opstallen
  Het afbouwen van de economische exploitatie van de Taveerne
  Realisering horecavoorziening
  Gedachten over mogelijke bestemming panden Havenweg (3 en) 5
  Het stimuleren van meer samenwerking op de Koggewerf
  Het herzien van de Beheerovereenkomst voor de Oude Buitenhaven
  Subsidies
  Het college geeft nog aan dat de kostenverantwoording vooralsnog nagenoeg in overeenstemming is met de
  eerder gegeven begroting. De definitieve verantwoording volgt later, omdat het project nog niet geheel is afgerond.
  Dit onderwerp wordt nog meegenomen naar de agenda voor de ‘Commissie in gesprek met het college’ van
  woensdag 8 september as.
  Bespreekpunten VVD: de stand van zaken en de ontwikkeling van Havenweg 3 en 5.
  Bespreekpunten Kampen Sociaal: De voortgang van de Koggewerf en de horeca aldaar.
  Bespreekpunten GroenLinks: de toekomst van de Taverne en andere panden en over Havenweg 3 en 5.
  12 Informatienota behoeftenonderzoek Wonen, Welzijn en Zorg
  Portefeuillehouder: dhr. J.P. van der Sluis
  Het college biedt de raad de resultaten aan van het eindrapport ‘Huisvestingsopgave wonen en zorg
  WWZ038/Gemeente Kampen’ dat in opdracht van het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband
  WWZ038 Kampen is uitgevoerd. WWZ038 is een samenwerking tussen corporaties, zorginstellingen, welzijn en
  gemeente onder de naam Wonen, welzijn en zorg 038 (Kampen).
  Het rapport geeft inzicht in kwantitatieve en kwalitatieve behoeften van verschillende zorgdoelgroepen in relatie tot
  wonen, zorg en welzijn en beschrijft adviezen voor verschillende zorgsectoren.
  Het rapport biedt aanbevelingen voor te ontwikkelen beleid en het biedt de Werkgroep huisvesting bijzondere
  doelgroepen een afwegingskader voor behandeling van huisvestingverzoeken.
  Over hoe en op welke wijze deze onderzoeksresultaten verwerkt zullen worden in visie en beleid, komt het college
  in een later stadium bij de raad op terug
  Bespreekpunten VVD: onderzoeksresultaten (zorgpunten en knelpunten) en planning voor het vervolg.
  13 Informatienota VN-verdrag Handicap, Inclusie en diversiteit
  Portefeuillehouder: mw. I. van der Sloot
  Het college informeert de raad over de stand van zaken van de inclusieve samenleving in Kampen en biedt de
  raad de nota “Kampen, Hartelijke Hanzestad” aan. Het is een document dat nu elke dag kan worden aangevuld.
  Bespreekpunten GroenLinks: de doelen die we stellen en de manier waarop voortgang gewaarborgd wordt en in
  beeld komt.
  14 Sluiting
  TER VISIE LIGGENDE STUKKEN
  Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Informatienota Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2014, 9e herziening Zwolseweg 25
  Portefeuillehouder: dhr. A. Holtland
  Het college informeert de raad over het feit dat de bestaande karakteristieke boerderij wordt daarom verbouwd tot
  een twee-onder-een-kapwoning.
  Omdat het huidige bestemmingsplan niet passend is voor deze ontwikkeling moet het
  bestemmingsplan worden aangepast.
  Het betreft hier een officieel verzoek om herziening van het bestemmingsplan. Omdat de raad het bevoegd gezag
  is en het bestemmingsplan uiteindelijk definitief moet vaststellen, wordt hij met deze
  nota van het ontwerpplan op de hoogte gebracht.
  Het ontwerpplan ligt nu voor zes weken ter inzage met de mogelijkheid voor een ieder om een zienswijze in te
  dienen. Na de terinzagelegging worden eventuele zienswijzen en inspraakreacties behandeld waarna het
  bestemmingsplan voor definitieve besluitvorming aan de raad wordt
  voorgelegd.
  Het bijzondere doet zich voor dat het raadsvoorstel over dit onderwerp al stond geagendeerd voor de
  hamerstukkenraad van donderdag 2 september. Dat heeft ermee te maken dat de informatienota van 15 juni 2021
  dateert en het raadsvoorstel van 10 augustus 2021.
  Verder geldt de afspraak dat raadsvoorstellen over bestemmingsplannen die niet politiek of bestuurlijk gevoelig
  zijn, die passen in bestaand beleid en waartegen geen zienswijzen zijn ingediend, rechtstreeks worden
  geagendeerd voor de gemeenteraad.
 • Informatienota Evaluatie voetgangersgebied na buitengebruikstelling pollers
  Portefeuillehouder: dhr. A. Holtland
  Het college informeert de raad over de evaluatie van het voetgangersgebied in de binnenstad na de buiten
  gebruikstelling van de pollers.
  De reacties zijn opgehaald bij, bewoners, ondernemers en stakeholders in de binnenstad, verkeer en
  vergunningverlening en de collega’s van handhaving. De conclusie luidt dat het merendeel graag zou zien dat
  opnieuw een vorm van fysieke afsluiting voor de binnenstad wordt geïntroduceerd.
  Het college geeft het aan dat -gelet op de cyclus van de programmabegroting- pas in 2022 gelden kunnen worden
  aangevraagd voor het treffen van fysieke maatregelen die vanwege het doorlopen van een
  aanbestedingsprocedure pas in de 2e helft van 2023 kunnen worden uitgevoerd.
 • Informatienota stand van zaken woningbouw Zalk
  Portefeuillehouders: dhr. A Holtland en dhr. J.P. van der Sluis
  Het college informeert de raad over de stand van zaken van de woningbouw in Zalk.
  Het college is bezig om alle benodigde onderzoeken te doorlopen om een ontwerp bestemmingsplan in procedure
  te kunnen brengen. De resultaten van de onderzoeken worden nog afgewacht.
  Een belangrijk voorwaarde voor de planontwikkeling is dat het Waterschap akkoord gaat met het
  waterhuishoudkundige plan en het civieltechnisch plan.
  Meer informatie is te lezen in de informatienota.
  Inwoners
 • Startnotitie doordecentralisatie beschermd wonen
  Portefeuillehouder: dhr. J.P. van der Sluis
  In de startnotitie informeert het college de raad in hoofdlijnen over de doordecentralisatie van Bescherm Wonen.
  Nuances worden verlegd en de verantwoordelijkheid van lokale en centrumgemeenten wordt anders.
  De gemeente Kampen heeft de wettelijke taak om voor haar inwoners de zorg en ondersteuning mogelijk te
  maken die ze nodig hebben. Deze taak is gekoppeld aan de doordecentralisatie van beschermd wonen naar
  beschermd thuis.
  Om de acties die voortvloeien uit het regionaal plan scherp op tafel te krijgen, stelt het college op basis van deze
  startnotitie een lokaal uitvoeringsplan op. Een uitvoeringsplan is ook een middel om medewerkers van andere
  beleidsterreinen, afdelingen en maatschappelijke partners te mobiliseren. Het in gezamenlijkheid omarmen van
  een lokaal uitvoeringsplan zorgt voor een breed draagvlak en is daarmee een randvoorwaarde voor een
  succesvolle lokale transitie. Van groot belang is dat dit plan zorgt voor integraliteit tussen de verschillende
  domeinen.
  Het uitvoeringsplan is naar verwachting in het 4e
  kwartaal van dit jaar gereed.
 • Informatienota (gewijzigde) Tijdelijke subsidieregeling coronacrisis
  Portefeuillehouder: dhr. J.P. van der Sluis
  Het college heeft op 26 februari 2021 regels vastgesteld voor het verstrekken van subsidies aan instellingen en
  verenigingen die betrekking hebben op kosten ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. Voor de
  regeling is een budget van in totaal € 110.000,- beschikbaar gesteld.
  Daarop heeft de gemeente slechts negen aanvragen ontvangen waarvan zij er vier heeft moeten afwijzen. Alle om
  dezelfde reden: subsidie wordt verleend aan rechtspersonen zonder winstoogmerk die geen andere financiële
  steun in het kader van de coronacrisis hebben ontvangen.
  Met name dorpshuizen en verenigingen voor amateurkunst zijn de dupe geworden van deze bepaling. Het college
  onderkent dit en komt met een aanpassing van de regeling namelijk het laten vervallen van die beperkende
  bepaling. Portefeuillehouder Van der Sluis had dit al aangekondigd tijdens één van de vorige vergaderingen. Ook
  verlengt het college de aanvraagtermijn met zes weken tot 15 juli 2021.
  Het college neemt de financiële consequenties mee in de financiële verantwoording van de coronacrisis.
 • Informatienota Tweede Kwartaalrapportage Sociaal Domein 2021
  Portefeuillehouders: dhr. J.P. van der Sluis en mw. I van der Sloot
  Het college rapporteert over de belangrijkste financiële ontwikkelingen in het sociaal domein in het 2e
  kwartaal van
  2021.
  Het geeft aan dat de 2e
  kwartaalrapportage opnieuw een positief beeld laat zien, maar houdt nog wel een slag om
  de arm voor wat betreft de gevolgen van de coronacrisis. Het college geeft aan die ontwikkelingen nauwkeurig te
  monitoren.
  Bestuur en Middelen
 • Informatienota tijdelijke subsidieregeling Heropeningsfonds in het kader van het Heropeningsplan 2021
  Portefeuillehouders: dhr. A. Holtland (was samen met dhr. G. Meijering)
  In de raadsvergadering van 3 juni 2021 heeft de raad besloten een Heropeningsfonds in te stellen van eenmalig €
  540.000 (€ 10,– per inwoner) en de dekking te betrekken bij de gevolgen van corona in de 1e
  Bestuursrapportage. De raad heeft bij de behandeling in de commissie aandacht gevraagd voor buurthuizen en
  een goede communicatie voor het aanvragen van financiële steun vanuit dit heropeningsplan. Om uitvoering te
  geven aan dit onderdeel van het Heropeningsplan plan, het stimuleren van levendigheid en ontmoeten, heeft het
  college de Tijdelijke subsidieregeling Heropeningsfonds opgesteld. De Tijdelijke subsidieregeling
  Heropeningsfonds is gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening Kampen (ASV). Er is geprobeerd de
  subsidieregeling zo toegankelljk mogelijk te maken, met heldere voorwaarden en een heldere procedure. De
  uitvoering van de subsidieregeling belegt het college bij Kampen Partners. Hiermee is het college in staat de
  gewenste snelheid brengen in het proces van verlening en uitbetaling van de subsidie en ontlasten het college de
  eigen organisatie.
 • Informatienota aanwijzingsbesluit carbidschieten jaarwisseling 2021-2022
  Portefeuillehouder: dhr. B. Koelewijn
  Op de agenda van de commissie bestuur en middelen van 17 juni jl. heeft de informatienota afwegingska-der en
  ontwerp-aanwijzingsbesluit carbidschieten jaarwisseling 2021-2022 ter visie gestaan. Het college ontving diverse
  zienswijzen. Dit heeft geresulteerd in een gewijzigd ‘Aanwijzingsbesluit carbidschieten gemeente Kampen
  2021-2022’.
 • Informatienota Verbetering financiële bestuurlijke informatievoorziening
  Portefeuillehouder: mw. I. van der Sloot
  De annotatie volgt in het begin van week 34.
  De informatienota is in eerste instantie aan de auditcommissie gericht.
  Informatie voor commissieleden