Raadsvergadering gemeente Kampen 16-09-2021

1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Vragenhalfuurtje
4 Besluitenlijsten raadsvergadering d.d. 1 juli (verslag besloten vergadering) en 2 september jl.
5 Ingekomen stukken en mededelingen

HAMERSTUKKEN
6 Raadsvoorstel Gewoon Samen! Normstellende kadernota jeugd
7 Raadsvoorstel Uitvoeringsplan versterken sociale basis
8 Raadsvoorstel Beleidsplan schuldhulpverlening
9 Moties vreemd aan de orde van de vergadering
10 Sluiting