Commissievergadering gemeente Kampen 06-10-2021

Agenda

1 Opening
2 Vaststellen van de agenda
3 Mededelingen
4 Rondvraag voor aanwezige portefeuillehouders
5 Vaststellen overzicht met conclusies, toezeggingen en afspraken van 8 september 2021
6 Termijnagenda

INFORMATIEVE ONDERWERPEN Ruimtelijke ontwikkeling

7 Informatienota Ontwikkelingen N50 verkeersveiligheid en verbreding – verbetering doorstroming
8 Informatienota Verkabeling Hoogspanningsleiding ’s Heerenbroek Inwoners
9 Informatienota aanvullende coronamaatregelen Sociaal Domein
10 Raadsbrief gymnastieklokaal in Het Onderdijks
11 Informatienota tussenevaluatie lokale aanpak ‘Een tegen Eenzaamheid Kampen’
12 Informatienota Uitvoeringskader Wet inburgering 2021 gemeente Kampen Bestuur en middelen
13 Update lokale situatie maatregelen covid-19
14 Sluiting TER VISIE LIGGENDE STUKKEN Ruimtelijke ontwikkeling * Informatienota ontwikkelingen Project parkeergarage Buitenhaven * Informatienota intrekken zienswijze Sint Nicolaasdijk 81 Kampen * Informatienota plan van aanpak Circulair Kampen 2050