Begroting 2022: Huishoudboekje gemeente op orde én ruimte voor energietransitie, lokale economie en versnelling woningbouw

Het college van burgemeester en wethouders legt de tweede Bestuursrapportage 2021, een financiële voortgangsrapportage en de Programmabegroting 2022 vandaag voor aan de gemeenteraad met hierin een behoedzaam begrotingsbeleid én ruimte voor investeringen.

De begroting 2022 is de laatste begroting van de bestuursperiode voor het huidige college van burgemeester en wethouders. Wethouder Financiën Irma van der Sloot: “We hebben in deze begroting voor het jaar 2022 het evenwicht gezocht tussen behoedzaam begrotingsbeleid, goed afronden van de beleidsprioriteiten én gericht investeren in de versterking van de organisatie. We zijn er trots op dat we de gemeenteraad een duurzaam sluitend begrotingsperspectief kunnen aanbieden. We hebben het huishoudboekje op orde gebracht en zijn er tegelijkertijd in geslaagd financiële ruimte te creëren voor de grote opgaven in de nabije toekomst, zoals de energietransitie, ontwikkelingen op het gebied van de lokale economie en versnelling van de woningbouw.”

Investeringskracht

Om in control te blijven is het van belang om meerjarig financiële ruimte te houden voor de risico’s en toekomstige investeringen én de basis organisatorisch op orde te hebben. Vanuit de eerdere bespreking van de Perspectiefnota 2022-2025 bleek al welke accenten de gemeenteraad wil leggen. Volgens wethouder Van der Sloot versterken w de algemene reserve in 2022 verder, zodat de investeringskracht van de gemeente verder toeneemt. Dat komt ten goede aan investeringen in de energietransitie, ontwikkelingen op het gebied van de lokale economie en versnelling van de woningbouw.

Over de tweede Bestuursrapportage van dit jaar laat wethouder Van der Sloot weten: “Het college denkt het jaar 2021 gunstig af te kunnen sluiten met een eenmalig overschot van ca. € 1,6 miljoen, die mogelijk nog verder oploopt. Ondanks dit overschot maar ook de coronamaatregelen waar we dit jaar nog mee te maken hebben, denken wij de meeste programmadoelen te gaan halen.”

De gemeenteraad bespreekt de tweede Bestuursrapportage 2021 en de Programmabegroting 2022 op 9 en 11 november 2021.