Raadsvergadering gemeente Kampen 14-10-2021 (19:30 LIVE)

Agenda
1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Voordracht, benoeming en beëdiging nieuwe wethouder
4 Vragenhalfuurtje
5 Aangevulde besluitenlijst d.d. 2 september en besluitenlijst raadsvergadering d.d. 16 september 2021
6 Ingekomen stukken en mededelingen

BESPREEKSTUKKEN
7 Raadsvoorstel vaststellen Bouwsteen Wonen
8 Raadsvoorstel terugkeer IJsselkogge HAMERSTUKKEN
9 Raadsvoorstel vaststellen ambitiedocument Kampen Zuidwest
10 Raadsvoorstel regionale visie Jeugdhulp IJsselland 2021-2025
11 Raadsvoorstel Herzien verlaging individuele inkomenstoeslag
12 Startnotitie Opgave en pilot groene en gezonde leefomgeving in de Flevowijk
13 Raadsvoorstel ontheffing vereiste van ingezetenschap burgemeester S. de Rouwe

OVERIG
14 Moties vreemd aan de orde van de vergadering Motie Vreemd GL inzake “Zeg ja tegen de ja/ja-sticker
15 Sluiting