Commissievergadering gemeente Kampen 02-11-2021 (19:30 LIVE)

Agenda

1 Opening
2 Vaststellen van de agenda
3 Mededelingen vanuit de commissie
4 Vaststellen besluitenlijst van 5 oktober 2021

BESPREEKSTUKKEN
5 Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage 2021
6 Raadsvoorstel Programmabegroting 2022

HAMERSTUKKEN
7 Raadsvoorstel verordeningen gemeentelijke belastingen 2022
8 Raadsvoorstel geen zienswijze Begrotingswijziging 2021-1 GGD IJsselland
9 Raadsvoorstel Septembercirculaire 2021
10 Sluiting