Raadsvergadering gemeente Kampen 11-11-2021 (19:30 LIVE)

1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Vragenhalfuurtje
4 Besluitenlijst raadsvergaderingen d.d. 14 oktober 2021
5 Ingekomen stukken en mededelingen

BESPREEKSTUKKEN
6 Raadsvoorstel Programmabegroting 2022 HAMERSTUKKEN
7 Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage 2021
8 Raadsvoorstel Septembercirculaire 2021
9 Raadsvoorstel verordeningen gemeentelijke belastingen 2022
10 Raadsvoorstel geen zienswijze Begrotingswijziging 2021-1 GGD IJsselland
11 Raadsvoorstel Warmtevisie gebouwde omgeving
12 Raadsvoorstel Zienswijzen bouwplan Westenbergstraat 20A / Pluimerf 13 Wilsum
13 Moties vreemd aan de orde van de vergadering Motie GL, VVD, D66, Kampen Sociaal inzake “Zeg ja tegen de ja/ja-sticker”
14 Sluiting