Raadsvergadering gemeente Kampen 16-12-2021 (19:00uur LIVE)

1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Vragenhalfuurtje
4 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 11 november 2021
5 Mededelingen
6 Ingekomen stukken

BESPREEKSTUKKEN
7 Raadsvoorstel gebiedsontwikkeling Sonnenbergkwartier, stedenbouwkundig ontwerp en programma
8 Moties vreemd aan de orde van de vergadering

HAMERSTUKKEN
9 Raadsvoorstel Benoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen
10 Raadsvoorstel ontwikkelingsstrategie Transitie en Transformatie Binnenstad Kampen
11 Raadsvoorstel huisvesting Schietsportvereniging Op de Korrel
12 Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied 2014, 10e herziening Melmerweg 2A’
13 Initiatiefraadsvoorstel: startnotitie strategische koersbepaling ‘Wat voor gemeente/gemeenschap wil Kampen zijn?’
14 Raadsvoorstel ondergronds verkabelen van de 110kV hoogspanningsleiding in ‘s-Heerenbroek
15 Raadsvoorstel Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022-2032 regio IJssel-Vecht
16 Raadsvoorstel actualisatie verordening Sociaal Domein 2022
17 Raadsvoorstel verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2022
18 Raadsvoorstel wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2021
19 Raadsvoorstel vaststellen Havenverordening

OVERIGE PUNTEN
20 Afscheid wethouder I. van der Sloot
21 Afsluiting politieke jaar door de nestor van de raad
22 Sluiting