Kampen gaat aan de slag met eigen lobby agenda

Het college van B&W van Kampen wil vaker en structureler gebruikmaken van de instrumenten lobby en public affairs om doelen te bereiken. Een eerste aanzet hiervoor is vandaag door het college vastgesteld in de vorm van een strategisch lobbydocument. De volgende stap, het uitwerken tot een strategische lobby agenda, wordt in handen gegeven van het nieuwe college. Door in de toekomst lobby en public affairs gerichter en structureler in te zetten, kan de positie van de gemeente verder versterkt worden.

Lobby is voor het Kamper college en de ambtelijke organisatie geen nieuw instrument. Samen met de partners in de regio Zwolle wordt er al regelmatig gelobbyd om zaken voor elkaar te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de doorstroming en de veiligheid van de N50 of de verbreding en verdieping van de Kornwerderzandsluizen. Al jarenlang wordt er met partners in de (brede) regio ingezet op het bereiken van deze (gezamenlijke) doelen. En dat blijven we ook doen, alleen nu nog bewuster met een eigen inzet en agenda.

De gemeente Kampen wil zelf een aantal thema’s agenderen waarbij een eigen lobbytraject gevolgd gaat worden. Het doel is om deze thema’s op de kaart te zetten daar waar politiek-bestuurlijke besluitvorming wordt voorbereid en plaatsvindt, bij de Regio, het Rijk, maar ook in Brussel. Het Hanze-verhaal en de IJsselkogge, maar ook de versterking van de positie van onze vrijwillige brandweer en de versterking van de positie van de Bruine vloot zijn voorbeelden van thema’s waar Kampen de lobby voor wil intensiveren. Waar nodig en mogelijk trekt Kampen hierin samen op met andere partners. Zo lobbyt de gemeente nu actief mee met de VNG voor betere randvoorwaarden vanuit het Rijk voor de Jeugdzorg en de gemeentefinanciën.

Het moment van deze lobby aanzet is bewust gekozen, aldus burgemeester De Rouwe. “Door dit lobbydocument nu vast te stellen, ligt er straks een mooie basis voor het nieuwe college voor het opstellen van een eigen lobby agenda. Door structureel te gaan werken met een Kamper lobby agenda kunnen we onze gemeente gerichter profileren en de belangen van onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties nog beter behartigen. Of het bij een thema nu gaat om kennisuitwisseling, beïnvloeding van wetgeving of het aantrekken van middelen, een goed doordacht lobbytraject kan bijdragen dit te realiseren.”