College legt Uitvoeringsagenda Natuur voor Elkaar Kampen voor aan de raad

Een reeks van verbetervoorstellen en nieuwe projecten vulden afgelopen periode de Uitvoeringsagenda van Natuur voor Elkaar Kampen, de groene beweging die zich verspreidt. Veel vrijwilligers staan te trappelen om ermee aan de slag te gaan. De uitvoeringsagenda geeft aan hoe Provincie Overijssel en Gemeente Kampen deze beweging kunnen versterken.

De Uitvoeringsagenda Natuur voor Elkaar is een uitwerking van het Koersdocument Natuur voor Elkaar van maart 2021. Het Koersdocument was een openingsbod aan inwoners, ondernemers en partnerorganisaties om samen te werken aan ‘Natuur voor Elkaar’ in Kampen. De Uitvoeringsagenda Natuur voor Elkaar Kampen is gebouwd op drie pijlers: meer biodiversiteit, meer samen, en meer beleven. Het beoogde effect is dan ook om maximaal gebruik te maken van de kansen die natuur en groen bieden voor een leefbare gemeente.

Verkenning
Het afgelopen half jaar is een in- en externe verkenning uitgevoerd onder medewerkers van de gemeente, actieve inwoners en organisaties. Gepeild werd welke projecten of acties het meest kansrijk zijn en/of waar het meeste behoefte aan is. Dat leverde een hele reeks ideeën op, van verbetervoorstellen voor samenwerking tot complete nieuwe projecten. Denk aan het vergroenen van schoolpleinen en het plaatsen van meer bomen in onze gemeente. De complete opbrengst staat in de ‘Uitvoeringsagenda Natuur voor Elkaar Kampen 2022-2023’.

Vrijwilligers
De projecten die in de uitvoeringsagenda staan daadwerkelijk uitvoeren, kost tijd en geld. Gemeente Kampen kan zich verheugen op de grote inzet van veel vrijwilligers. Wethouder groen Jan Peter van der Sluis: “Vorig jaar nodigden we inwoners en partnerorganisaties, zoals IVN, natuurverenigingen, scholen, welzijnsorganisaties, waterschap en woningcorporaties uit om samen met ons een ambitieuze gemeentelijke uitvoeringsagenda te maken. De agenda ligt er nu. Natuur voor Elkaar wordt breed gedragen in de Kamper samenleving. Veel mensen en verenigingen hebben een groen hart en handelen hiernaar. De urgentie is er en dit is dan ook het moment om structureel aan de slag te gaan met hulp van vele vrijwilligers en met steun van de provincie Overijssel. Voor de projecten van Natuur voor Elkaar staan er al veel mensen klaar om aan de slag te gaan. Velen zijn zelfs al bezig! Daar ben ik enorm trots op.”

Groene vraagbaak
Uit de verkenning kwam naar voren dat veel vrijwilligers behoefte hebben aan informatie en uitleg over het groenbeheer in de openbare ruimte. Ook weet men vaak niet van elkaars groene acties. Eén van de projecten in de uitvoeringsagenda is daarom de ‘groene vraagbaak’; een soort lokale groene wikipedia voor Kampen.

Groene schoolpleinen en Groene Loper Kampen
Veel vrijwilligers verenigen zich in activiteiten van Groene Loper Kampen, dat onderdeel is van de uitvoeringsagenda van Natuur voor Elkaar. Zo brengen groene burendag en de struikenactie vele mensen op de been! Bewoners maken hun buurt samen groener, gezonder en prettiger.
Ook scholen zijn actief. Zo veranderde kind centrum De Mirt haar schoolplein van 1800 m2 grijze tegels naar 1200 m2 groen. Het schoolplein oogt nu als een groene oase tussen alle bebouwing.
Hierdoor veranderde het spel van de kinderen. Er is minder competitie en meer samenspel, en kinderen komen tot rust in de groene omgeving.

Financiën
Voor de nieuwe projecten in de Uitvoeringsagenda is de komende 2 jaar een budget nodig van ongeveer 460.000 euro. Belangrijke financiers zijn gemeente en provincie en een enorme (onbezoldigde) inzet van eigen uren van vrijwilligers en deelnemende bedrijven en organisaties. Daarnaast worden extra middelen verkregen uit andere subsidies.