Raadsvergadering gemeente Kampen 27-10-2022 [VIDEO]

1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Vragenhalfuurtje
4 Besluitenlijst raadsvergaderingen d.d. 22 september 2022 (openbaar en geheim)
5 Mededelingen
6 Ingekomen stukken

BESPREEKSTUKKEN
7 Raadsvoorstel Woonzorgvisie gemeente Kampen 2022-2032
8 Moties vreemd aan de orde van de vergadering HAMERSTUKKEN
9 Raadsvoorstel wijziging bestemmingsplan Slenke Es
10 Sluiting