Raadsvergadering gemeente Kampen 8-12-2022 [VIDEO]

AGENDA
1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Vragenhalfuurtje
4 Besluitenlijst raadsvergaderingen d.d. 8 november 2022
5 Mededelingen
6 Ingekomen stukken

BESPREEKSTUKKEN
7 Raadsvoorstel Afgeven VVGB huisvesting arbeidsmigranten Tuindersweg 21A IJsselmuiden
8 Moties vreemd aan de orde van de vergadering HAMERSTUKKEN
9 Raadsvoorstel Afgeven ontwerp-VVGB bouw woning Grafhorsterweg 12A IJsselmuiden
10 Raadsvoorstel Archiefverordening gemeente Kampen 2022
11 Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2022-1 GGD IJsselland
12 Raadsvoorstel inzet rijksmiddelen coronasteun voor de culturele sector van Kampen
13 Raadsvoorstel subsidieverordening gecertificeerde instellingen Regio IJsselland
14 Raadsvoorstel benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Kampen
15 Raadsvoorstel Zendtijdadvies Omroep Stichting IJsselmond
16 Raadsvoorstel Verantwoordings- en rapporteringsgrens proef rechtmatigheidsverantwoording 2022 17 Raadsvoorstel consultatie gemeenteraad over Strategische beleidsagenda van Veiligheidsregio
18 Raadsvoorstel Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2023, precariobelasting 2023, afvalstoffenheffing 2023 en leges 2023

19 Afsluiting politieke jaar door de nestor van de raad
20 Sluiting