Regionale Energie Strategie komt op stoom, maar versnelling is nodig

De opwek van duurzame energie door middel van grootschalige opwek door zon en wind in de RES-regio West-Overijssel, waar de gemeente Kampen onder valt, komt op stoom. Versnellen is wel nodig om de afgesproken hoeveelheid duurzame energie (1,8 TWh) in 2030 te halen. In de regio worden nu nog te weinig nieuwe windprojecten ontwikkeld. De gemeente Kampen heeft nog steeds kans haar doelen te halen.

Op dit moment is ongeveer 45 procent van de 1,8 TWh van de regionale doelstellingen gerealiseerd dan wel in ontwikkeling. Het overige aandeel van 55 procent moet nog worden ontwikkeld. De productie van zon op dak is hoger dan verwacht, waardoor de RES-regio West-Overijssel met zonne-energie op schema ligt. Het aandeel wind blijft echter achter waardoor er scheefgroei is ontstaan in de verhouding tussen zon en wind. In Kampen liggen we wel op schema.

Zoekgebieden

Afgelopen jaren is door gemeenten hard gewerkt aan het bepalen van de zoekgebieden en het opstellen van de bijbehorende kaders voor grootschalige opwek. Van de elf gemeenten zijn er acht die één of meer zoekgebieden hebben aangewezen, waaronder gemeente Kampen. Het gaat om het gebied Kampen-Zuid. Erik Faber, wethouder duurzaamheid: “Kampen is goed op stoom. Samen met de provincie Overijssel werken wij er hard aan om belemmeringen weg te nemen en in goed overleg met alle partijen windturbines te realiseren. We willen onze verantwoordelijkheid nemen en onze windambities waarmaken.”

Extra capaciteit netwerk nodig

De duurzame doelstellingen staan of vallen met de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Het netwerk kan op dit moment de toenemende vraag naar elektriciteit én de extra energie, opgewekt door zon en wind, niet aan. Daarom moet het netwerk de komende tien jaar uitgebreid worden.

Lokaal eigendom

Bij het realiseren van windprojecten wordt gestreefd naar lokaal eigendom. Dat betekent dat inwoners en/of energiecorporaties uit de lokale gemeenschap eigenaar of mede-eigenaar worden van een zonneveld of windmolen. Daarmee krijgen zij zeggenschap over de inkomsten die gegenereerd worden. Zo ontstaat een eerlijke verdeling van de lasten én de lusten.