Begroting vastgesteld, waterschapsbelasting 2024 bekend

Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) stelde op dinsdag 21 november de begroting 2024 vast. Een stijging van de belastingtarieven is onontkoombaar door hogere kosten voor personeel, energie, materialen en digitalisering. Daarnaast staat het waterschap voor steeds grotere opgaven op het gebied van waterveiligheid, het zuiveren van afvalwater, kwaliteit van het oppervlaktewater en het omgaan met piekbuien en langdurige droogte.

Ondanks de stijgende lasten, kijkt het in maart aangetreden nieuwe bestuur hoopvol vooruit. Portefeuillehouder Financiën Hans Pereboom licht toe: ”Ons uitgangspunt is een toekomstbestendig, effectief en solide waterschap dat ook betaalbaar is én blijft. Als nieuw bestuur nemen we de tijd om structurele maatregelen te onderzoeken om de lastenstijging af te remmen. De begroting van 2024 is nog gebaseerd op bestaand beleid. In 2024 onderzoeken we zorgvuldig wat er voor nodig is om het waterschapswerk nóg slimmer en beter te doen. En hoe we ons werk voor nu, morgen en later betaalbaar kunnen houden.”

Gezinnen met een eigen huis ter waarde van 250.000 euro in het werkgebied van WDODelta betalen volgend jaar gemiddeld 49 euro per jaar meer. Een alleenstaande huurder gaat ongeveer 22 euro per jaar meer betalen. De belasting voor natuurorganisaties met 100 hectare natuurterrein stijgen het komende jaar met 40 euro meer. Voor agrarische bedrijven met gebouwen ter waarde van 400.000 euro en 40 hectare grond gaan de kosten in 2024 met 131 euro omhoog.

Meer uitdagingen bij stijgende kosten

Het werk van het waterschap wordt duurder en ingewikkelder. Door de situatie in de wereld blijft er sprake van schaarste aan gas, elektriciteit, brandstof, andere grondstoffen en personeel. Een onvermijdelijk gevolg hiervan is dat ook de kosten van het waterschap blijven stijgen. WDODelta heeft de intentie haar taken sober en doelmatig uit te voeren. Maar de omstandigheden waarin het waterschapswerk plaatsvindt, zijn in toenemende mate aan verandering onderhevig. Denk onder andere aan het sterk veranderende klimaat. Niet alleen de kosten nemen toe, het waterschap moet ook meer doen om de doelen te bereiken en de kerntaken goed uit te voeren.

De begroting 2024, inclusief de meerjarenbegroting 2025-2027, is hier in te zien.