Maaien van de dijken is van start gegaan

Waterschap Drents Overijsselse Delta maait zelf jaarlijks ongeveer 100  km van het totaal aan 400 km primaire en regionale waterkeringen. Dit maaiwerk is uitbesteed.Het betreft die delen waarvan WDODelta eigenaar is en niet verpacht zijn. 

Aannemer Van der Weerd startte begin mei weer met de uitvoering van het maaibestek 2021-2022, waarmee jaarlijks een kleine 500.000 euro mee is gemoeid. In dit bedrag zit ook het schonen van de dijksloten, het maaien van riet en verwerkingskosten van het maaisel. Het verwerken van het maaisel is nodig omdat ongewenste kruiden risico vormen bij een andere toepassing. Het maaiwerk is bedoeld voor behoud van een erosiebestendige grasmat. Daarnaast heeft de waterkering een toenemende ecologische functie wat ook weer meer belevingswaarde geeft. Het waterschap zoekt dan ook de ruimte in het maaien ten gunste van flora en fauna. Daarom wordt er gefaseerd gemaaid en in vakken. Zo krijgen planten de gelegenheid om weer te herstellen of de tijd om zaad te vormen. Met het maaien in vakken blijven er voldoende bloemen en planten staan voor met name insecten.

Onlangs ontving het waterschap nog de complimenten op de wijze van maaien en dat hierdoor dijken steeds bloemrijker worden. Laat onverlet dat dit kan mits waterveiligheid niet in gevaar komt. De grasmat moet erosiebestendig blijven en bestand tegen stroming en golfslag.