18:00uur LIVE Raadsvergadering gemeente Kampen 02-09-2021

1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Afscheid raadslid dhr. A. Adema
4 Benoeming en beëdiging lid rekenkamercommissie Kampen
5 Vragenhalfuurtje
6 Besluitenlijsten raadsvergaderingen d.d. 24 juni en 1 juli 2021
7 Ingekomen stukken en mededelingen

HAMERSTUKKEN
8 Raadsvoorstel Aankoop opstalrecht Buitenbroeksweg 3 en ontbinding Stichting Boerderijproject Kampen
9 Raadsvoorstel Wijzigen Welstandsnota 2017 gemeente Kampen
10 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan ‘IJsselmuiden West, 3e herziening Trekvaart 17’
11 Raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplan ‘Buitengebied 2014, 9e herziening Zwolseweg 25’
12 Raadsvoorstel vaststellen Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Kampen
13 Sluiting