Versnelde woningbouwontwikkeling rand Oosterholt Noord

De gemeente Kampen wil aan de rand van Oosterholt Noord (ten zuiden van de Karthuizerlaan) versneld woningbouw realiseren voor hoofdzakelijk starters op de woningmarkt. Het gaat om 20 tot 30 woningen met daarbij ruimte voor maatschappelijke voorzieningen. Hiervoor zoekt de gemeente een marktpartij die deze locatie samen met de gemeente wil ontwikkelen.

Aan de rand van Oosterholt Noord in IJsselmuiden ligt al jaren een perceel grond met een maatschappelijke bestemming. In het Plan van aanpak versnelling woningbouw, vastgesteld door college van B&W op 23 maart 2021, is deze locatie genoemd om versneld woningbouw te realiseren. Deze ontwikkelopgave is nu concreet gemaakt door het college met het vaststellen van het gewenste woningbouwprogramma en de bijbehorende selectiecriteria.

Het woningbouwprogramma ziet er als volgt uit:

  • Realiseren van 20 – 30 koopwoningen.
  • 2/3 deel van de woningen zijn bedoeld voor de starters en hebben een gemiddelde VON-prijs van

€ 235.000.

  • Minimaal 1.200 m2 van het netto uitgeefbare gebied is bedoeld voor het realiseren van maatschappelijke voorzieningen. Het totale ontwikkelgebied is circa 7.300 m2 groot.

Wethouder voor wonen, Jan Peter van der Sluis is blij dat woningbouw op deze locatie nu versneld mogelijk gemaakt wordt. ”Er is een grote behoefte aan nieuwe woningen en in het bijzonder voor de categorie starters. Deze doelgroep heeft het op het moment heel moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Dit is de reden dat het college heeft besloten om speciaal voor starters ruimte te reserveren op deze bijzondere locatie, aan de rand van IJsselmuiden.”

Selectiecriteria

Marktpartijen die geïnteresseerd zijn in ontwikkeling van de locatie in Oosterholt Noord, kunnen hun belangstelling kenbaar maken bij de gemeente. De gemeente heeft objectieve, toetsbare en redelijke criteria opgesteld voor de woningbouwontwikkeling op deze locatie. Op basis hiervan worden belangstellenden beoordeeld. De criteria zijn verdeeld in drie hoofdgroepen: eisen waaraan ontwikkelde partijen moeten voldoen, criteria m.b.t. het te ontwikkelen programma en criteria voor het in te leveren stedenbouwkundig plan (minimaal schetsontwerp).

Uitnodiging marktpartijen en selectieprocedure

Het besluit van het college van B&W wordt 8 maart 2022 gepubliceerd op de gemeentepagina in De Brug.

Er wordt een oproep gedaan aan ontwikkelaars om hun interesse in deze ontwikkeling kenbaar te maken aan de gemeente (binnen 14 kalenderdagen na publicatie). Op basis van de aanmeldingen wordt een selectie gemaakt van de marktpartijen, maximaal drie, die het beste aansluiten bij de criteria. De geselecteerde marktpartijen krijgen 21 kalenderdagen, na selectiedatum, de tijd om minimaal een schetsontwerp van het plan in te leveren bij de gemeente Kampen. Het beste plan wordt vervolgens geselecteerd.

Gelijke kansen en transparantie

In het zogeheten Didam-arrest van 26 november 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat overheden bij de verkoop van grond gelegenheid moeten bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen. Dat betekent dat overheden niet zonder meer vrij zijn om grond exclusief aan te bieden aan één partij. Overheden moeten gelijke kansen bieden aan partijen bij uitgifte van grond en verkoop van vastgoed.

Wethouder voor grondzaken, Albert Holtland: “Het woningbouwplan aan de rand van Oosterholt Noord  is de eerste ontwikkeling van de gemeente die nu op deze manier in de markt gezet wordt. We kijken met belangstelling uit naar de interesse van marktpartijen voor de ontwikkeling van dit plan. Hopelijk kan dit najaar al een start gemaakt worden met de realisatie van betaalbare woningen in IJsselmuiden.”