Bestemmingsplanstop Gemeente Kampen vanaf 1 september 2022

Vanaf 1 september 2022 neemt de gemeente Kampen geen nieuwe verzoeken tot bestemmingsplanherziening of -wijziging meer in behandeling. Dat heeft te maken met de Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2023 inwerking treedt.

De aanleiding is dat een ontwerp-bestemmingsplanherziening of -wijziging voor 1 januari 2023 ter inzage moet liggen. Als gevolg van de invoering van de Omgevingswet worden alle bestemmingsplannen na 1 januari 2023 van rechtswege een omgevingsplan. Voor het wijzigen van het omgevingsplan gelden onder de Omgevingswet nieuwe vereisten.

Tot 1 september 2022 blijft het dus mogelijk om nog een verzoek te doen tot bestemmingsplanherziening of -wijziging. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden. Als hieraan wordt voldaan, kan de bestemmingsplanprocedure nog worden doorlopen. Deze voorwaarden zijn:

  • er heeft vooroverleg plaatsgevonden met de gemeente en de gemeente heeft hier positief op gereageerd;
  • het participatietraject met de omgeving is zorgvuldig doorlopen;
  • de aanvraag is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en de daarbij benodigde onderzoeksrapporten.

Als het niet lukt om voor 1 september 2022 een verzoek te doen, dan is er na 1 september nog een alternatieve mogelijkheid om medewerking aan het initiatief te verlenen. Hiervoor gelden wel dezelfde eerder genoemde randvoorwaarden. Initiatiefnemers die nog dit jaar een initiatief aan de gemeente willen voorleggen en in procedure brengen, worden verzocht om vroegtijdig contact op te nemen met de gemeente via omgevingsplan@kampen.nl. Ook voor meer informatie kunnen zij hier terecht.