Raadsvergadering gemeente Kampen 8-11-2022 [VIDEO]

Agenda Raadsvergadering gemeente Kampen 8-11-2022

1 Opening
2 Vaststellen agenda
2a Beëdiging commissielid
3 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 27 oktober 2022
4 Mededelingen
5 Ingekomen stukken

BESPREEKSTUKKEN
6 Raadsvoorstel Programmabegroting 2023

Na de indiening van de amendementen en moties wordt de raadsvergadering geschorst en op donderdag 10 november as. om 19:30 uur voortgezet.