Schans Buitenwacht Erfgoeddeal

De gemeente Kampen is blij en trots op de toezegging van het Programmabureau Erfgoeddeal dat zij een bijdrage van € 900.000,-  wil doen voor de herinrichting van Schans Buitenwacht. Het Programmabureau Erfgoeddeal heeft gekeken hoe waterberging, klimaatbestendigheid, het terugbrengen van cultuurhistorische elementen en het betrekken van de omgeving in het plan zijn vertaald. Zij heeft dit als zeer waardevol beoordeeld.

Wethouder Van der Sluis: “De herontwikkeling van Schans-Buitenwacht kent een lang voortraject met een ruimhartige participatie met omwonenden. De unieke archeologische vondsten zijn bepalend geweest in het ontwerp van Schans-Buitenwacht. Tegelijkertijd is het gelukt om ook de nodige waterberging in het ontwerp in te passen. Het inpassen is ook gelukt voor zonnecarports en E-laadpalen. De historie wordt verbonden met opgaves uit de huidige tijd.

“Schans Buitenwacht” is het gebied dat ligt tussen Sportlaan, Baan, Stationsplein en Houtweg. “Schans” is gekoppeld aan de historische vorm van het gebied. “Buitenwacht” is de naam van het in 2010 afgebrande uitgaanscentrum.

Water en klimaat

Doordat in het verleden open water gedempt is en door het grote hoogteverschil in het gebied, is er sprake van wateroverlast bij hoosbuien. Met het veranderende klimaat wordt dit steeds erger. De oplossing hiertegen is gevonden door het aanbrengen van wadi’s waarin water kan worden opgevangen bij hevige regenval. Ook wordt er meer groen aangelegd in de vorm van een park. Tot slot wordt ook gezorgd voor waterdoorlatende verharding.

Waterschap WDO-Delta: “ Het project is een lichtend voorbeeld van klimaatadaptatie, inpassing van watererfgoed en gebiedsontwikkeling.”

Cultuurhistorie

Bij archeologische onderzoeken zijn resten uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd aangetroffen. Het gebied was een verdedigingswerk in de vorm van een schans. Dit soort verdedigingswerken horen bij het culturele erfgoed van een stad als Kampen. Door de nieuwe fietsenstalling samen met het park in te richten in de vorm van de schans, wordt het erfgoed opnieuw vormgegeven en daarmee bewaard.

Omgeving en betrokkenen

Het ontwerp van Schans Buitenwacht is tot stand gekomen door intensieve samenwerking met andere overheden en omwonenden. Zo hebben het waterschap en het Oversticht meegedacht over de vormgeving en waterberging.

Het Oversticht: “Door een uitgebreide studie van het gebied konden de historische watersystemen in beeld worden gebracht en de knelpunten worden aangewezen waarmee de ontwerpers aan de slag zijn gegaan.”

Met omwonenden zijn meerdere bijeenkomsten geweest waarbij zij hebben aangegeven wat voor hen belangrijk is. Deze opmerkingen zijn, waar mogelijk, meegenomen in het ontwerp.

Hoe hier naar het gebied is gekeken, de historie en de waterproblemen, en welke passende oplossingen gekozen zijn, zijn een voorbeeld voor de toekomst en andere projecten.