Gemeente Kampen maakt conceptlijst met aanwijsplekken carbidschieten bekend volgens nieuw afwegingskader

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag een afwegingskader voor carbidschieten vastgesteld. Op basis daarvan is vandaag ook de conceptlijst met aanwijsplekken voor carbidschieten bekend gemaakt.

“Om overlast van carbidschieten in de bebouwde kom van Kampen en IJsselmuiden tegen te gaan zonder het carbidschieten geheel te verbieden, zijn we enkele jaren geleden begonnen met het aanwijzen van locaties waar geschoten mag worden. Carbidschieten in de bebouwde kom is daarmee niet meer overal toegestaan maar alleen op de aangewezen plekken. Dat werkt over het algemeen tot tevredenheid van alle betrokken partijen” stelt burgemeester Bort Koelewijn. “Bij het aanwijzen en evalueren van schietlocaties werken we in de werkgroep jaarwisseling nauw samen met het Schuttersgilde, WijZ Welzijn en politie. Bij de voorbereiding van de nieuwe lijst is ook contact geweest met inwoners die bezwaren hebben geuit tegen de schietlocaties die bij de laatste jaarwisseling zijn aangewezen en is geprobeerd oplossingen te vinden. Door de conceptlijst met aanwijsplekken ter inzage te leggen, kunnen alle inwoners weer reageren.” Op 21 juni start bovendien een onderzoek over de jaarwisseling via het burgerpanel van gemeente Kampen. Iedere inwoner kan zich daarvoor vanaf nu aanmelden via www.kampen.nl/onderzoek/burgerpanel.

Afwegingskader

In het zogeheten ‘Afwegingskader carbidschietlocaties gemeente Kampen 2021-2022’ staan criteria om de geschiktheid van een locatie voor carbidschieten te bepalen. Criteria om een schietplek aan te toetsen zijn bijvoorbeeld de ligging ten opzichte van speeltuinen, winkels en zorgcentra, veiligheid, bereikbaarheid voor hulpdiensten, draagvlak en het ruimte bieden aan schutters en stimuleren van buurtbinding. “Ook kunnen persoonlijke omstandigheden van zwaarwegende aard een rol spelen waardoor het niet wenselijk is een locatie aan te wijzen. Klachten over het lawaai op schietlocaties kunnen niet doorslaggevend zijn. Geluid is immers inherent aan het schieten”, aldus burgemeester Koelewijn.

Het afwegingskader loopt vooruit op de raadsbreed aangenomen motie ‘Oud-nieuw-visie’ van D66, GroenLinks, VVD, GBK, PvdA en het CDA. Daarin wordt gevraagd om notitie met een visie voor de oud-en-nieuw-viering in de komende vijf jaar als basis voor maatregelen en lokale regels ‘met aandacht voor het behoud van tradities, veiligheid en beperking van overlast voor milieu, mens en (huis)dieren.’ Burgemeester Koelewijn: “Bij het  vaststellen van het ontwerp-aanwijzingsbesluit voor de komende jaarwisseling kunnen we nog niet beschikken over dit nieuwe beleid. In 2018 is al eens op hoofdlijnen een afwegingskader opgesteld. De toelichting op dit kader was vrij beperkt. Om deze reden is het afwegingskader uit 2018 nu geactualiseerd. Bestaande criteria zijn verder uitgewerkt waardoor locaties meer meetbaar zijn worden. Dit heeft als gevolg dat het college van burgemeester en wethouders nu beter in staat is om locaties voor carbidschieten te toetsen.”

Locaties carbidschieten

In het ‘Ontwerp-Aanwijzingsbesluit carbidschieten gemeente Kampen 2021-2022’ geeft het college aan welke locaties in Kampen en IJsselmuiden de gemeente van plan is om aan te wijzen als locaties waar carbidschieten zal worden toegestaan tijdens de jaarwisseling 2021-2022. De lijst kent enkele veranderingen ten opzichte van vorig jaar. Drie schietplekken van vorig jaar zijn namelijk komen te vervallen vanwege bouwwerkzaamheden. Het betreft de locatie Blauwe Engel (braakliggend terrein waar tijdens de jaarwisseling wordt gebouwd), locatie Jan Lighthartstraat 1 (in verband met bouwwerkzaamheden aan het Ichthus College) en de locatie Erfgenamenstraat, stenen veldje (ook vanwege bouwwerkzaamheden). In overleg met politie, WijZ Welzijn, schutters is naar andere schietlocaties gekeken. De uitkomst van dat overleg is dat de schutters van deze schietplekken de komende jaarwisseling terecht kunnen op een nabijgelegen schietplek van de lijst met aangewezen locaties.

Zienswijze

Het ontwerp Aanwijzingsbesluit ligt vanaf volgende week ter inzage in het stadhuis. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen bij het college. Meer informatie staat op www.kampen.nl/jaarwisseling en op de Gemeentepagina’s in huis-aan-huiskrant De Brug van 8 juni 2021. Op maandag 14 juni 2021 vindt om 19.30 uur een digitale informatieavond plaats. Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden via jaarwisseling@kampen.nl. Na aanmelding ontvangt men een linkje om de avond digitaal bij te wonen.