College stelt stedenbouwkundig ontwerp De Bakkerij vast

Op 25 januari heeft het college het stedenbouwkundig ontwerp met bijbehorend programma voor de nieuw te realiseren woonwijk De Bakkerij vastgesteld. Dit ontwerp voorziet met 303 woningen  in een grote woningbouwbehoefte en draagt bij aan de woningbouwversnelling binnen de gemeente Kampen.

In 2021 zijn de stedenbouwkundige uitgangspunten en het voorontwerp voor de toekomstige woonwijk De Bakkerij besproken in de gemeenteraad. Ook zijn door middel van tafelgesprekken over het voorontwerp met de direct aanwonenden, de supermarkt, de hondenclub, de tennisvereniging en de middelbare school  opmerkingen en aandachtspunten opgehaald. Deze zijn vervolgens meegenomen bij de totstandkoming van het stedenbouwkundig ontwerp.

Woningaanbod

De gemeente hanteert vanuit haar woonvisie de verdeling 30% – 40%  – 30% als richtlijn. Dit is de verhouding tussen de categorieën ‘goedkoop, middelduur en duur’. Het door het college vastgestelde stedenbouwkundig concept-ontwerp voldoet nagenoeg aan deze richtlijn met 35,6%, 36,0% en 28,4%. “Deze afwijking is acceptabel en zelfs gewenst, omdat in de huidige woningmarkt juist de doelgroepen voor de woningen in de categorie ‘goedkoop’ en ‘middelduur’ moeite hebben een woning te bemachtigen. Dat is ook binnen de gemeente Kampen het geval”, aldus projectwethouder Albert Holtland. “Ik juich het ontwerp zoals dat er nu ligt dan ook toe. Het voorziet in een diversiteit aan woningen, denk aan appartementen, twee-onder-een-kappers en vrijstaande woningen. Hiermee komt er een groot aanbod voor diverse doelgroepen zoals starters, senioren en gezinnen. In IJsselmuiden is bovendien een aanhoudende vraag naar het zelfbouwen van een woning. Daar biedt De Bakkerij ook ruimte voor. Er komen 24 kavels voor vrijstaande woningen die door de projectontwikkelaars als zelfbouwkavel worden verkocht.”


Indeling plangebied
De Ringdijk loopt dwars door het plangebied De Bakkerij heen. De woningen worden allen aan de westzijde van de Ringdijk gebouwd. Hierbij wordt rekening gehouden met variëteit in buurtjes, voldoende ruimte voor groen en grote en kleinere, groene speelplekken. Een deel van de grond aan de westzijde van de Ringdijk is eigendom van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Dit deel wordt ingericht als zogenaamd waterretentiegebied: hier wordt hemelwater vanuit het glastuinbouwgebied opgevangen en vastgehouden. De oostkant van de Ringdijk wordt niet bebouwd. Dit fungeert als recreatief gebied voor de nieuw te realiseren woonwijk. “Hier liggen kansen voor diverse beweegmogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan ontmoetingsplekken, informeel spelen, ommetjes, een beweegveld of hondenlosloopgebied, maar bijvoorbeeld ook aan stadslandbouw”’, aldus Holtland.

Duurzame en actieve woonwijk
De Bakkerij wordt een duurzame wijk. Elektrische verwarming is het uitgangspunt voor het verwarmen van de nieuwe woonwijk. In het stedenbouwkundig ontwerp wordt daarnaast gestreefd naar een optimaal aantal zonnepanelen op daken. Ook zit in het ontwerp relatief veel ‘blauw’ en ‘groen’. Dit draagt bij aan het voorkomen en verminderen van droogte en hittestress. Het ontwerp draagt bij aan het stimuleren van het fietsen en wandelen, de zogenaamde actieve mobiliteit. De wijk is met vier ontsluitingen voor langzaam verkeer ruim voorzien van routes richting het centrum van IJsselmuiden en Kampen. Daarnaast worden nog twee wandelbruggen richting het recreatieve gebied geplaatst. Het autoverkeer wordt aan de noordzijde via de Grafhorsterweg ontsloten en draagt op deze manier het minst bij aan extra verkeersbewegingen in het dorp IJsselmuiden, zo blijkt uit het verkeersonderzoek.


De Bakkerij

De Bakkerij is sinds oktober 2021 de nieuwe naam van het plangebied, dat in de volksmond ‘Fuite’ heette. Projectontwikkelaars BPD en Bemog gaan in samenwerking met de gemeente Kampen de nieuwe woonwijk De Bakkerij in IJsselmuiden realiseren. De Bakkerij wordt een wijk van 303 woningen met een dorps karakter met ruimte voor groen en water.