Veertien Koninklijke onderscheidingen tijdens lintjesregen

Dinsdag 26 april was de traditionele lintjesregen. Tijdens de lintjesregen worden burgers beloond voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Burgemeester De Rouwe reikte in de Stadsgehoorzaal 14 Koninklijke onderscheidingen uit.

Onder de foto een opsomming van de gedecoreerden.

Burgemeester de Rouwe met alle gedecoreerden

De heer H. (Henk) Boddeus, Kampen / Lid in de Orde van Oranje–Nassau
De heer Boddeus is bijzonder begaan met de oudere medemens. Na zijn pensionering in 2005 is hij begonnen als vrijwilliger bij woonzorgconcern IJsselheem in Kampen. De eerste 13 jaar bij verpleeg- en revalidatiecentrum Myositis en later bij locatie Margaretha. De heer Boddeus helpt bij de maaltijden en biedt bewoners een luisterend oor en maakt met hen een praatje. Daarnaast is de heer Boddeus actief binnen de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Kampen-Noord. Hij zorgt voor de verspreiding van het kerkblad en verzorgt het liturgisch boeket. In het verleden was hij tevens diaken en ouderling en enkele jaren lid van het schoolbestuur van basisschool De Mirt.

De heer G. (Gerrit) Boer, Wilsum / Lid in de Orde van Oranje–Nassau
De heer Boer zet zich al vele jaren belangeloos in voor de maatschappij. Zo is hij sinds 1974 actief voor de Christelijke Muziekvereniging Euphonia te Wilsum. Eerst als bestuurslid en penningmeester, nu als coördinator van de vrijwilligers en tevens verantwoordelijk voor de Oud Papier Actie. De heer Boer is tevens medeoprichter van wildbeheereenheid ‘De IJssellanden’, een samenwerkingsverband van jagers, schadebestrijders en wildbeheerders. Binnen het bestuur vervult de heer Boer al meer dan 30 jaar de rol van penningmeester. Bij de Stichting Kamper Kogge helpt de heer Boer mee met het onderhoud en gaat regelmatig mee aan boord als bemanningslid. In het verleden was de heer Boer actief voor de werkgroep WIJD (Wilsum IJsselDelta). Ook tegenwoordig zet de heer Boer zich nog regelmatig in voor de gemeenschap en de natuur in Wilsum. Zoals bijvoorbeeld bij het snoeien van wilgen bij de ‘Eendenkooi’ in Wilsum op de Natuurwerkdag. De heer Boer is die dag aanspreekpunt en coördinator voor de vrijwilligers. Daarnaast verzorgt de heer Boer als gids rondleidingen in natuurgebied De Scherenwelle.

De heer A. (Aalt) Buijert, Kampen / Lid in de Orde van Oranje–Nassau
Toen de heer Buijert was gestopt met zijn veehoudersbedrijf werd hij vrijwilliger bij Stichting Paardrijden Gehandicapten IJsselmuiden. Iedere vrijdagochtend verzorgde de heer Buijert samen met andere vrijwilligers het huifbedrijden. Huifbedrijden is een speciale manier van paardrijden voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking voor wie gewoon op het paard zitten niet mogelijk is.
Hierbij zorgt de beweging en de warmte van de pony’s voor totale fysieke en mentale ontspanning van de deelnemer. In het verleden was de heer Buijert ook verdienstelijk binnen de Protestantse gemeente van Kampen. Als ouderling, medewerker ouderenpastoraat en als chauffeur voor mensen die niet zelfstandig naar de kerk konden komen.

Mevrouw J. (Jenny) Buijert – Van der Kamp, Kampen / Lid in de Orde van Oranje–Nassau
Mevrouw Buijert is vrijwilliger bij de Nationale vereniging De Zonnebloem en tevens een actief lid van de Protestantse Gemeente Kampen. Sinds 2015 is zij coördinator van de bezoekerskring. Zelf bezoekt ze deze doelgroep al vele jaren. Daarnaast is mevrouw Buijert sinds 2016 lid van de vrijwilligersgroep Zorgsaam, waarbij gemeenteleden een beroep kunnen doen op praktische ondersteuning, zoals boodschappen of begeleiding en/of vervoer naar het ziekenhuis. Naast het bezoekwerk zet mevrouw Buijert zich ook in voor het organiseren van de Paas- en Kerstmiddagen die voor de ouderen van de gemeente worden georganiseerd. In het verleden is mevrouw Buijert ook lange tijd betrokken geweest bij de Vakantie Bijbelweek en als oppasser tijdens de ochtenddienst. Een ander belangrijk onderdeel van het vrijwilligerswerk van mevrouw Buijert was het werk bij het AZC Dronten. Met veel plezier en inzet draaide ze met een gezellig team de kledingbungalow. Na 13 jaar heeft zij deze vrijwilligerstaak overgedragen aan haar opvolgers.

De heer G.D. (Gerrit) Harmanny en mevrouw A.G. (Anneke) Harmanny-Kooistra, Kampen /
beiden Lid in de Orde van Oranje–Nassau

De heer en mevrouw Harmanny hebben zich vanaf het moment dat zij in Kampen zijn gaan wonen ingezet voor mensen die meestal door psychiatrische problematiek minder gezien en gekend werden. De heer Harmanny bood praktische hulp en ondersteuning daar waar zij dat nodig hadden. Daarnaast bood hij hen een luisterend oor en mensen waren welkom bij hen thuis. Zij hebben hun huis, gezin en hart opengezet voor maatschappelijk kwetsbare mensen in deze maatschappij. De mensen die door het echtpaar Harmanny werden geholpen hadden vaak een beperkt familienetwerk om op terug te vallen.
Daarnaast zijn de heer en mevrouw Harmanny actief binnen de Bazuinkerk te Kampen. De heer Harmanny is actief binnen de kerkenraad en mevrouw Harmanny is sinds 2019 bevestigd als diaken. Daarvoor verrichtte zij ook veel diaconale taken op vrijwillige basis. Ook hebben zij samen 5 jaar de rubriek ‘Uit de gemeente’ in het kerkblad gevuld. De heer Harmanny is tevens voorzitter van stichting Ont-moet. Deze stichting organiseert activiteiten om mensen in de stad Kampen met elkaar te verbinden. Mevrouw Harmanny was in het verleden actief binnen het bestuur van basisschool De Mirt en later als begeleider van de overblijf.

Mevrouw J. Kok – Opgelder, Kampen / Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Gedurende een periode van maar liefst 30 jaren heeft mevrouw Kok zich bestuurlijk ingezet voor Gymnastiekvereniging DOS Kampen, voorheen GV Thor. Naast haar taken als bestuurslid en tweede penningmeester, waarbij zij ook de ledenadministratie verzorgde heeft zij vele vrijwilligersactiviteiten verricht in al die jaren voor de vereniging. Ook is mevrouw Kok reeds vele jaren actief binnen de Vrij Evangelische gemeente, momenteel als kosteres en beheerder van het kerkgebouw. Daarnaast heeft zij zich vele jaren ingezet als vrijwilliger op de huiskamer van Verzorgingshuis Myostis en is zij tot op heden als collecteleider verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse collecte van de Stichting Koninklijk Epilepsiefonds en verricht zij vrijwillige activiteiten voor Regioconsulent Organisatie Israël Producten Centrum (IPC) Nijkerk.

De heer W. (Wim) Selles, IJsselmuiden / Lid in de Orde van Oranje–Nassau
De heer Wim Selles is een verenigingsman pur sang. Dagelijks zet hij zich in voor zijn voetbalclub IJVV te IJsselmuiden waar hij sinds 1964 lid is. Door de jaren heen vervulde de heer Selles diverse functies binnen de club. Zo was hij bestuurslid van de jeugdcommissie, lid van het hoofdbestuur, leider van diverse jeugdteams, lid van de familiedagcommissie en coördinator van de kerstbazaar en verloting. Ook tegenwoordig steekt de heer Selles nog flink de handen uit de mouwen binnen de vereniging. Zo is hij al meerdere seizoenen manager van het 1e elftal. Daarnaast is hij coördinator van de presentatiegids en is hij een zeer actief lid binnen de sponsorcommissie. Ook vervult hij nog meerdere kleinere taken, zoals de donateursactie, de coördinatie van drukwerk en de inkoop van ballen en overige trainingsmaterialen. Kortom een gouden vrijwilliger, die in 2014 is benoemd tot erelid van de vereniging.

De heer H. (Henk) Steenhuis, IJsselmuiden / Lid in de Orde van Oranje–Nassau
De heer Steenhuis is naast zijn baan als notaris ook altijd maatschappelijk betrokken geweest. Zo heeft hij vanaf 1989 meerdere functies bekleed binnen de gereformeerde kerk De Bron te IJsselmuiden. Eerst als voorzitter van de beroepingscommissie en later als lid van de kerkenraad, waar hij zich samen met zijn vrouw inzette voor de pastorale zorg in de wijk die hen was toevertrouwd.
Na zijn aftreden in 1996 bleef hij achter de schermen jarenlang beschikbaar als adviseur van de Commissie van Beheer. Vanaf 2013 trad de heer Steenhuis aan als ouderling-kerkrentmeester en voorzitter van de Taakgroep Administratie en Beheer. Nadat zijn periode in 2017 voorbij was, kwam hij in 2020 terug als voorzitter. Deze functie vervult hij tot op heden. Daarnaast is hij al ruim 15 jaar penningmeester van de Vrienden van het Ikonenmuseum Kampen. In het verleden heeft de heer Steenhuis ook andere activiteiten ontplooid. Zo was hij gedurende 10 jaar bestuurslid van Stichting Het Grootburgerweeshuis in Kampen, eerst als secretaris en het laatste jaar als voorzitter. Ook is hij 6 jaar voorzitter geweest van de ring Zwolle van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Mevrouw A. (Aafke) Steenhuis – Mandersloot, IJsselmuiden / Lid in de Orde van Oranje–Nassau
Mevrouw Steenhuis-Mandersloot heeft zich vele jaren ingezet voor de minder bedeelden in deze wereld. Zo was zij meer dan 20 jaar als vrijwilliger verbonden aan de Interkerkelijke Stichting Ethiopië Eritrea. Daarnaast was zij actief voor Oikocredit Nederland, de eerste 5 jaar als vrijwilliger, later tot haar pensioen als betaalde kracht. Beide organisaties richten zich op ontwikkelingssamenwerking om het toekomstperspectief en de leefomstandigheden van minderbedeelden in deze wereld te verbeteren. Daarnaast is mevrouw Steenhuis een zeer betrokken en actief lid van de gereformeerde kerk De Bron te IJsselmuiden. Binnen de kerk vervulde zij meerdere taken, waaronder: voorzitter Kinderkring, pastoraal ouderling en voorzitter taakgroep pastoraat. Tegenwoordig is zij lid van de taakgroep Eredienst, voorzitter Liturgische bloemschikgroep en lid van het Beamteam.

De heer K.H. (Karst) de Vries, IJsselmuiden / Ridder in de Orde van Oranje–Nassau
De Stichting Kom over en help te Nijkerk biedt diaconale hulp in Oost-Europa. De heer De Vries is vanaf 1986 betrokken bij deze stichting en vanaf 1990 werd hij bestuurslid. In de periode 2006-2018 werd de heer De Vries aangesteld als directeur. Sinds 2019 is hij weer als reisvrijwilliger actief en leidt hij jongerenreizen naar Oost-Europa. Het Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE) is een platform gericht op het ondersteunen van organisaties en kerken die vanuit Nederland actief zijn in Oost-Europa op het gebied van diaconale hulp en ontwikkelingssamenwerking. De heer Karst de Vries was vanuit zijn directeurschap van Kom over en help één van de pioniers in het opzetten van dit platform.
Als voorzitter van de stuurgroep van het CPOE heeft hij een impuls en richting gegeven aan dit werk. Van recentere datum is zijn betrokkenheid als coach verbonden aan een aantal leidinggevenden in Oost-Europa om hen te ondersteunen in een ’train de trainer programma’ van het CPOE. In het verleden maakte de heer De Vries zich ook op andere wijze verdienstelijk voor de samenleving. Zo was hij ouderling in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Genemuiden en tevens voorzitter van de kerkenraad. Ook was hij gedurende 8 jaar extern vertrouwenspersoon bij de Pieter Zandt Scholengemeenschap te Kampen.

De heer H. (Henk) van der Weerd, IJsselmuiden / Lid in de Orde van Oranje–Nassau
De heer Van der Weerd is ruim 60 jaar organist geweest. Op zijn twaalfde begeleidde hij voor het eerst een avond van de zondagsschool, waarvan hij zelf afscheid nam. En dat groeide aan met diensten in beide kerken van Wilsum en later ook Kampereiland, waar hij nadien 15 jaar vaste organist is geweest. Toen de oprichting van de hervormde gemeente De Hoeksteen in IJsselmuiden een feit was werd de heer Van der Weerd hier 1 van de vaste organisten. Tijdelijk in zowel Kampereiland als IJsselmuiden, maar als snel koos hij definitief voor IJsselmuiden. Naast de diensten in De Hoeksteen speelt de heer Van der Weerd ook regelmatig in enkele andere kerken. Bijzonder aan het orgelspel van de heer Van der Weerd is dat hij hier nooit een muzikale opleiding voor heeft genoten. Hij heeft met behulp van theorieboeken en pedaallessen het Klavarscribo verder ontwikkeld. Naast het begeleiden van de erediensten heeft de heer Van der Weerd zich ook op andere wijze verdienstelijk gemaakt voor de kerkelijke gemeente. Zo was hij nauw betrokken bij de bouw van het orgel en was hij vele jaren verantwoordelijk voor het organistenrooster en de administratie van het contactblad van de kerk. Daarnaast was hij twee jaar lang kerkrentmeester. Ook is de heer Van der Weerd als redactielid betrokken bij de uitgave van het blad ‘De Orgelvriend’.

De heer G.M. (Hardy) Wellenberg, IJsselmuiden / Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Wellenberg werd op 28 april 2010 benoemd tot raadslid van het CDA. Gedurende drie raadsperioden was de heer Wellenberg, met een korte onderbreking, actief als raadslid.
De heer Wellenberg was gedurende de raadsperiode 2010 – 2018 lid van de commissie Inwoners en van 2018 – 2022 lid van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. In de raadsvergadering van 28 maart jongstleden heeft hij na 12 jaar afscheid genomen als volksvertegenwoordiger.

De heer H.J. (Harrie) van Zuthem, Wilsum / Lid in de Orde van Oranje–Nassau
De heer Van Zuthem zet zich al 45 jaar onafgebroken in als vrijwilliger voor de Gereformeerde Kerk te Wilsum. Door de jaren heen vervulde hij verschillende functies. Zo was hij onder andere bestuurslid van de zendingscommissie, ouderling en boekhouder. Tegenwoordig is hij kerkrentmeester, voorzitter van de bazaarcommissie, voorzitter van de verbouwcommissie en valt hij af en toe in als hulpkoster. Steeds mag de kerk rekenen op de niet aflatende inzet van de heer Van Zuthem. Maar de heer Van Zuthem maakt zich ook al vele jaren op andere vlakken verdienstelijk voor de samenleving. Zo is hij sinds 2010 secretaris in het stichtingsbestuur van Stichting De Rank en was hij in het verleden actief voor Stichting een helpende hand Roemenië, penningmeester in het bestuur van de schoolvereniging School met de Bijbel te Wilsum en was hij actief voor de plaatselijke Oranjevereniging.