Raadsvergadering gemeente Kampen 09-06-2022

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Vragenhalfuurtje

4 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 21 april 2022

5 Mededelingen

6 Ingekomen stukken

 BESPREEKSTUKKEN

7 Raadsvoorstel Aanleg stadsstrand Reevediep

8 Raadsvoorstel benoeming bestuursfuncties

9 Moties vreemd aan de orde van de vergadering

 HAMERSTUKKEN

10 Raadsvoorstel herziening grondexploitaties

11 Raadsvoorstel vaststellen weerstandsvermogen per 1-1-2022 Grondbedrijf

12 Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan ‘Woonwijken Kampen, 4e herziening Flevopoort-zuid’

13 Raadsvoorstel vaststellen Verordening tegemoetkoming kosten Sociaal Medische Indicatie kinderopvang gemeente Kampen

14 Raadsvoorstel financiering verbouw brandweerkazerne IJsselmuiden

15 Raadsvoorstel zienswijze Programmabegroting 2023 en Programmaraming 2024-2026 GR Kampen en Dronten

16 Raadsvoorstel concept programmabegroting 2023 en kadernota 2023 Veiligheidsregio IJsselland

17 Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2023, voorlopige jaarrekening 2021, bestemming van het rekeningresultaat 2021 en het voorlopig jaarverslag 2021 van Omgevingsdienst IJsselland (OD)

18 Raadsvoorstel ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GGD IJsselland

19 Raadsvoorstel jaarverslag en jaarrekening 2021, begroting 2022 en begroting 2023 (SSC-ONS)

20 Raadsvoorstel Begroting 2023, kadernota 2023 en jaarrekening 2021 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

21 Sluiting