Waterschap gaf minder uit, maar voorziet prijsstijgingen en schaarste voor volgend jaar

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaf vorig jaar 8,7 miljoen euro minder uit dan van te voren was begroot. Dat laat de jaarrekening 2021 zien. Belangrijke oorzaken: de vertraging van werkzaamheden tijdens de coronapandemie in combinatie met toenemende schaarste aan grondstoffen en personeel en hoger uitgevallen belastingopbrengsten dan werd verwacht. De jaarstukken worden op dinsdag 28 juni door het algemeen bestuur behandeld.

“We hebben in 2021 behoorlijk wat van de voorgenomen maatregelen kunnen uitvoeren, waarbij veel werk is verzet voor veilige dijken en voor schoon en voldoende water voor landbouw, natuur en stedelijk gebied”, zegt bestuurder en portefeuillehouder Financiën Herman Odink. “Bijvoorbeeld diverse renovaties en nieuwbouw van gemalen en stuwen, zoals gemaal Cellemuiden tussen Genemuiden en Hasselt. We werken hierbij met oog voor duurzaamheid, zoals het gebruik van circulair beton of hergebruik van damwanden.

Ook investeerden we in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en hebben we alvast ingezet op de aansluiting van het afvalwater van de toekomstige yoghurtfabriek Fage op onze rioolwaterzuivering Echten. Binnen het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma hebben we het ontwerp van de dijkversterking Stadsdijken Zwolle en het voorontwerp van Stenendijk Hasselt afgerond. Ook zijn we gestart met de restauratiewerkzaamheden van deze monumentale Stenendijk. Tot slot zijn de windturbines van Nieuwleusen Synergie volop in bedrijf. Als waterschap participeren wij daarin om ons doel elektriciteitsneutraal in 2025 te halen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van werk dat gewoon doorging. Projecten waarbij we vertraging opliepen, proberen we de komende jaren in te halen.”

Prijsstijgingen en schaarste

Momenteel loopt het waterschap tegen extreme prijsstijgingen en toenemende schaarste van mensen en middelen aan. Dat zal gevolgen hebben voor de werkzaamheden en de uitgaven volgend jaar. Dus ook voor de begroting 2023. Ook over die begroting wordt door het waterschapsbestuur gesproken in de vergadering op dinsdag 28 juni. Want ondanks de lagere uitgaven van vorig jaar, voorziet het waterschap forse stijgingen voor volgend jaar. Denk hierbij aan de prijzen voor brandstof, energie en personeel.

Odink: “Bij WDODelta hebben we de afspraak de zogeheten egalisatiereserves in te zetten als spaarpot om stijgingen van de waterschapsbelasting te beperken. Een afspraak die in de onzekere tijd van de oorlog in Oekraïne extra van belang is. Eerlijkheidshalve laat de doorkijk naar de begroting 2023 laat al forse stijgingen in de tarieven zien. In november van dit jaar worden die vastgesteld. Het is dan aan het algemeen bestuur om te bepalen in welke mate én in welk tempo de reserves worden ingezet. Dit zal een afweging zijn voor de tarieven.”