KAW maakt visie voor IJsselmuiden met inbreiding en dorpsherstel

Bron: Architectenweb

KAW heeft een stedenbouwkundige visie opgesteld voor het ‘groeidorp’ IJsselmuiden. Het bureau koppelt daarbij de benodigde woningbouw aan het terugbrengen van samenhang, een dorpse schaal en de historische kwaliteiten.

De geleidelijke groei van IJsselmuiden heeft tot veranderingen geleid, waardoor het dorpse karakter is verdwenen. De typerende schaal van het dorp is met de komst van grote gebouwen en een zwaardere weginfrastructuur minder herkenbaar geworden; de samenhang is verloren gegaan.

In opdracht van de gemeente Kampen (waartoe IJsselmuiden behoort) en de woningbouwverenigingen Beter Wonen en Loostad heeft het architectenbureau een stedenbouwkundige visie gemaakt. Die is gericht op dorpsvernieuwing door middel van zowel woningbouw als samenhang van de openbare ruimte.

Tekst gaat verder onder foto

Foto: KAW

Terugbrengen samenhang
IJsselmuiden heeft in de loop der tijd aan samenhang verloren doordat steeds grotere gebouwen op verschillende plekken in het bestaande dorp verrezen, legt KAW uit. De omvangrijke nieuwbouw bepalen sterker het algehele beeld dan het oude dijklint en de talrijke kerken.

“Dit vraagt om een visie op de samenhang tussen deelgebieden en structuren”, stelt KAW. Het bureau heeft gezocht naar een verbindende schaal tussen de oude dorpslinten met nog herkenbare bebouwing, alsook in de nog aanwezige groenstructuur. De visie biedt een kader voor de ontwikkeling van vastgoed en voorstellen voor de verbetering van de openbare ruimte, aldus KAW.

De stedenbouwkundige uitdaging lag in het vinden van een nieuw invulling die de grotere, stedelijke schaal en de kleinere dorpse schaal met elkaar verbindt, legt het bureau uit. Zowel de juiste programmatische en ruimtelijke invulling van, als de relatie tussen een aantal locaties bepaalt het beeld van het toekomstige IJsselmuiden.

Een aantal dicht bij elkaar gelegen locaties biedt kansen voor een toekomstbestendig dorp. Deze locaties liggen in het hart van de naoorlogse uitbreidingen.

Meerdere locaties
Door meerdere locaties in de visie mee te nemen werkt KAW aan samenhang op twee vlakken: zowel in ruimtelijke kwaliteit als klimaatbestendigheid. De oost-west gelegen groenstructuur verbindt een aantal ontwikkellocaties en vormt daarmee de drager van het plan; ze is ook de uitgelezen plek om in te zetten bij de wateropgave of het tegengaan van hittestress.

KAW zet in op drie veranderingen. Ten eerste stelt het bureau voor om met nieuwe invullingen voort te bouwen op de bestaande, nog herkenbare historische kwaliteiten. Waar de dorpsstructuur in de loop der tijd door bijvoorbeeld nieuwe bebouwing of kap van bomen is verzwakt, kunnen de nieuwe invullingen mogelijk de structuur herstellen.

Ten tweede streeft het architectenbureau naar het versterken en betekenis geven van lange lijnen. Bij de noord-zuidverbindingen wil KAW aandacht besteden aan de oriëntatie van bebouwing en inrichting van de openbare ruimte.

Zo wil het bureau de vroeg naoorlogse woonbuurten beter verbinden met de historische structuren van de zandruggen. Ook het versterken van de twee lange lijnen in oost-westelijke richting moet resulteren in een betere verbinding van het oude dorpshart met de naoorlogse uitbreidingen.

Ten derde en ten slotte moet het verweven van nieuwe dorpse invullingen met het bestaande leiden tot een beter verbonden geheel. Ook streeft het bureau door het verbinden van de oude delen met de nieuwe uitbreidingen aan de randen van het dorp naar een sterkere samenhang tussen oud en nieuw.

De verbetering krijgt al vorm door de realisatie van twee nieuwe woonblokken voor Beter Wonen in het westelijk deelplan, melden de architecten. “Die zijn niet door KAW ontworpen, maar passen wel in het plan.”