Bovenhavenkwartier een stadsentree met allure

Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de inrichting van het Bovenhavenkwartier een Ontwikkelkader vastgesteld en legt dit ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Een Ontwikkelkader is een specifiek toetsingskader voor nieuwbouwplannen van ontwikkelaars. Voor het Bovenhavenkwartier wordt gekozen voor een stadsentree met allure. Dat betekent dat de bebouwing moet aansluiten bij de huidige gebouwen, er aandacht is voor meer openheid, voor groen en voor de verkeersveiligheid.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Met dit Ontwikkelkader hebben we als gemeente meer regie op de kaders voor de inrichting van het gebied. We hebben geluisterd naar de omwonenden en hun wensen willen we zo veel als mogelijk terug laten komen in het plan. Dat betekent dat er tegenover de woningen aan de Boven Havenstraat en IJsselzicht geen hoogbouw komt. De nieuwe woningen moeten in hoogte aansluiten bij de woningen die er al staan. Ook willen we meer openheid in het gebied en aandacht voor de verkeersveiligheid. Richting de haven mag de bebouwing wat hoger omdat dit aansluit bij de verstedelijking in de omgeving. We zijn ervan overtuigd dat er hiermee een mooie entree van de stad ontstaat die recht doet aan de historische omgeving van de binnenstad.”

Wat betreft de beeldkwaliteit wordt een eigentijdse invulling van het beschermde stadsgezicht voorgesteld en geen historiserende nieuwbouw van de al gesloopte gebouwen.

Het Ontwikkelkader Bovenhavenkwartier sluit aan bij de beleidsambities van Kampen. Het komt tegemoet aan de grote vraag naar betaalbare woningen. Het voorziet in een versterking van de (binnenstads-)economie met een aantrekkelijke stadsentree en verblijfruimte aan de kant van de haven. De groene gordel rond de binnenstad wordt dan doorgezet in de vorm van verbreding van de Boven Havenstraat met bomen langs de weg en een plein aan de Bovenhaven.

Er moet nog nader onderzoek worden gedaan naar de verplaatsing van het tankstation, aanpassingen aan de Boven Havenstraat, extra openbaar groen en bodemsanering op gemeentegrond. Voor een eventuele tweede parkeerlaag onder de nieuwbouw wordt bekeken of daarvoor een alternatief op een andere locatie mogelijk is.

Naar verwachting behandelt de gemeenteraad het voorstel in juli.