Hart voor Kampen:”De ijsselkogge naar de koggewerf, onbegrijpelijk”

De raad boog zich tijdens de raadsvergadering voor het zomerreces, over een locatiekeuze voor de IJsselkogge. De Koggewerf en de coaster. De raad ging akkoord het met voorgestelde onderzoek. Hart voor Kampen stemde als enige partij tegen en vindt de keuze van de raad onbegrijpelijk. “We gaan eerst bouwen en kijken later wel naar een fundament”.

Voor de zoveelste keer boog de raad zich boog over de IJsselkogge. De raad is hopeloos verdeeld.  Toch ging de raad akkoord met de voorgestelde locatieonderzoeken. Hart voor Kampen stemde als enige partij tegen. Daarvoor heeft de partij drie redenen: garanties voor de continuïteit van de organisatie, het parkeren en het buitendijkse bouwen.

De eigenaar van de IJsselkogge is de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Voor de plannen van de IJsselkogge in de voorgestelde coaster, is de RCE op voorhand uiterst kritisch. Zij vindt het belangrijk te weten dat wanneer een kostbaar object als de IJsselkogge in bruikleen wordt gegeven, het van belang is te weten dat de organisatie daarachter garanties kan bieden voor continuïteit.

Het is een doemscenario voor de RCE dat er straks een failliete coaster-attractie voor de kant ligt en het Rijk moet ad-hoc een plan moet bedenken om alsnog een goed onderkomen voor het wrak te vinden. Hart voor Kampen vroeg hier nadrukkelijk aandacht voor maar geen enkele partij reageerde op de vraag of zij een oplossing hebben.

Een ander probleem is het parkeren. In het raadsvoorstel komt het woord parkeren niet voor. Uit onderzoek uit 2023 blijkt dat het tekort aan parkeerplaatsen in toekomst ongeveer 200 parkeerplaatsen bedraagt. Dit betekent dat de binnenstad en de parkeermagneten dan zo goed als vol staan. Ook daar wordt niet over gesproken.

Tenslotte het buitendijks bouwen. Naar aanleiding van vragen van Hart voor Kampen, antwoordde wethouder Wonink geen problemen te verwachten. Daarbij wees hij o.a. op het feit dat de beoogde (sub)locaties aldaar niet in het stroomvoerend gebied van de IJssel liggen en er al over gesproken was met Rijkswaterstaat en Waterschap.

In de stukken is geen enkele verwijzing te vinden naar contacten met Rijkswaterstaat en Waterschap. Hart voor Kampen wacht eerst alle opgevraagde stukken af want ze wil wel graag een compleet dossier.

Hart voor Kampen heeft aangegeven om na het zomerreces met een eigen plan te komen. Zij vertrouwd erop dat het plan wel de steun zal hebben van de RCE. Er zal worden voorzien in een goede organisatie en een oplossing bieden voor het parkeren in de binnenstad.

Dit bericht is ingezonden door de politieke partij Hart van Kampen