Nieuwe vispassage met ‘lokstroompomp’ voor gemaal Roggebot

Het gemaal Roggebot bij Kampen heeft een nieuwe vispassage. De vispassage verbindt regionaal water (uit het Uitwateringskanaal/Middenwetering) met rijkswater (uit het Vossemeer) en kwam tot stand door samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). In Nederland zijn er nog altijd veel obstakels voor vissen om te migreren. Stuwen, sluizen, gemalen, dijken en dammen vormen een belemmering voor de vismigratie en beperken vissen zich vrij te bewegen tussen leef- en paaigebieden.

Lokstroompomp

Stroomopwaartse vismigratie was tot nu toe alleen mogelijk via de inlaat van het gemaal. Stroomafwaartse vismigratie werd gehinderd. Daarom is het gemaal aangepast en uitgebreid met een zogeheten ‘lokstroompomp’ om vissen naar de passage te leiden. Door deze aanpassingen is het gemaal vispasseerbaar gemaakt en vormt daarmee geen obstakel meer voor vissen om te migreren.

Gemaal Roggebot bemaalt het Uitwateringskanaal/Middenwetering vanuit Kampen naar het Vossemeer. Daarmee verzorgt het de afvoer van overtollig water uit het landelijk gebied en uit een gedeelte van het stedelijk gebied van Kampen. Zowel de Middenwetering als het Vossemeer zijn aangewezen als belangrijk water binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarom wordt de Middenwetering heringericht en is het gemaal vispasseerbaar gemaakt. De mogelijkheid tot vismigratie was tot voor kort onvoldoende. Dit geldt voor de aal, de snoek, de zeelt en ook voor de kleine en grote modderkruiper.
tekst gaat verder onder foto

Bestuurders Marije Bosscher (Rijkswaterstaat) en Hans Pereboom (WDODelta) onderstrepen de samenwerking voor de aanleg van de vispassage naast gemaal Roggebot in Kampen.

Verbeteren leefomstandigheden vissen

Om de leefomstandigheden voor vissen te verbeteren, zijn en worden vanuit de Kaderrichtlijn Water veel maatregelen uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan vispassages, visvriendelijke gemalen en habitatmaatregelen (leefomgeving), zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en paaiplaatsen. Lid van het dagelijks bestuur van WDODelta Hans Pereboom: “Vanuit onze Watervisie willen we het versterken van biodiversiteit nadrukkelijk in ons werk betrekken. Waar dit mogelijk is graag met partners. Daar is deze samenwerking met Rijkswaterstaat een mooi voorbeeld van.”

Samenwerking Rijkswaterstaat en waterschap

Voor gemalen die zijn gelegen tussen het zogeheten hoofdwatersysteem en het regionale watersysteem, zoals gemaal Roggebot, is een goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat en het waterschap van belang om de kwaliteit van deze verbindingen te verbeteren. Directeur Bedrijfsvoering Rijkswaterstaat Marije Bosscher: “Ik ben blij dat we ook op deze locatie samenwerken. Dat is wat we met elkaar aan het leren zijn. Hoe mooi is het dat ecologen met elkaar ervaringen uitwisselen en dat er steeds meer kennis is en ook meer oplossingen komen voor het vismigratieprobleem. De vispassages, die op het grensvlak liggen van het werkgebied van Rijkswaterstaat en de waterschappen, verbinden vaak grote gebieden met elkaar. Deze verbinding is van groot belang voor de vismigratie en het overleven van vispopulaties op groter schaalniveau.”

Rijkswaterstaat stelt voor het vispasseerbaar maken van gemalen op de overgang tussen rijk en regio een financiële bijdrage beschikbaar en zorgt voor kennisuitwisseling tussen de ecologen van waterschappen en Rijkswaterstaat.