Gemeente

Extra ruimte voor laden en lossen binnenstad

Ondernemers in de voetgangerszone van de binnenstad kunnen een tijdelijke ontheffing krijgen voor laden en lossen buiten de reguliere venstertijden. De ontheffing is geldig tot tenminste 14 januari 2022 of zolang als de lockdown duurt. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de behoefte van ondernemers om meer ruimte te krijgen

Gemeente

Raadsspreekuur gemeenteraad Kampen op woensdag 1 december

Op woensdag 1 december houdt de gemeenteraad van 19.00 tot 19.30 uur weer een raadsspreekuur. Door de geldende coronamaatregelen wordt het raadsspreekuur digitaal via MS Teams gehouden. Omdat raads- en commissieleden aansluitend een andere activiteit hebben, moet het raadsspreekuur op tijd worden beëindigd. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en

Gemeente

Raadsvergadering gemeente Kampen 11-11-2021 (19:30 LIVE)

1 Opening 2 Vaststellen agenda 3 Vragenhalfuurtje 4 Besluitenlijst raadsvergaderingen d.d. 14 oktober 2021 5 Ingekomen stukken en mededelingen BESPREEKSTUKKEN 6 Raadsvoorstel Programmabegroting 2022 HAMERSTUKKEN 7 Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage 2021 8 Raadsvoorstel Septembercirculaire 2021 9 Raadsvoorstel verordeningen gemeentelijke belastingen 2022 10 Raadsvoorstel geen zienswijze Begrotingswijziging 2021-1 GGD IJsselland 11 Raadsvoorstel

Gemeente

Raadsspreekuur op donderdag 28 oktober

Op donderdag 28 oktober houdt de gemeenteraad van 19.00 tot 19.30 uur weer een raadsspreekuur in vergaderkamer ‘Kampen’ van het stadhuis aan het Burg. Berghuisplein. Omdat raads- en commissieleden aansluitend een andere activiteit hebben, moet het raadsspreekuur op tijd worden beëindigd. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken

Gemeente

Begroting 2022: Huishoudboekje gemeente op orde én ruimte voor energietransitie, lokale economie en versnelling woningbouw

Het college van burgemeester en wethouders legt de tweede Bestuursrapportage 2021, een financiële voortgangsrapportage en de Programmabegroting 2022 vandaag voor aan de gemeenteraad met hierin een behoedzaam begrotingsbeleid én ruimte voor investeringen. De begroting 2022 is de laatste begroting van de bestuursperiode voor het huidige college van burgemeester en wethouders.