Waterschap

Waterschap werkt volle bak door regen en storm

Door de regen en de opeenvolgende stormen is Waterschap Drents Overijsselse Delta al dagen in touw met het vasthouden, verdelen en afvoeren van water om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Sloten, weteringen, kanalen en grachten staan vol, met name in het noordelijke deel van het werkgebied in Zuid-West Drenthe. Het

Waterschap

Waterschap controleert sloten via satelliet

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is weer gestart met de controle op het schoonmaken van sloten door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. Dit is nodig voor een goede aan- en afvoer van water. Van 12 oktober tot 8 november maakt een satelliet foto’s van alle zogeheten schouwsloten. Het waterschap gebruikt satellietbeelden

Waterschap

Waterschap geeft minder uit door corona en droogte

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaf vorig jaar bijna zeven miljoen euro minder uit dan van te voren was begroot. Dat laat de jaarrekening 2020 zien. Belangrijke redenen hiervoor zijn de vertraging van werkzaamheden door corona, de droge zomer en een hogere dividenduitkering van de Waterschapsbank. Ook enkele incidentele posten

Waterschap

Minder graafschades aan dijken

De dijkinspectie van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zit er weer op. De dijken hebben afgelopen winter goed doorstaan. Ten opzichte van vorig jaar is een dalende trend te zien in graafschades van muizen, muskusratten en vooral honden. Graafschades van konijnen en rijspoorschades zijn daarentegen licht toegenomen. WDODelta beheert ruim

Waterschap

Maaien van de dijken is van start gegaan

Waterschap Drents Overijsselse Delta maait zelf jaarlijks ongeveer 100  km van het totaal aan 400 km primaire en regionale waterkeringen. Dit maaiwerk is uitbesteed.Het betreft die delen waarvan WDODelta eigenaar is en niet verpacht zijn.  Aannemer Van der Weerd startte begin mei weer met de uitvoering van het maaibestek 2021-2022, waarmee

Waterschap

Waterschap zet controle teeltvrije zone voort

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zet de controle op de teeltvrije zone voort. Het waterschap breidt deze uit op percelen met intensief bespoten gewassen, zoals aardappelen, bieten en bloembollen. Tot en met mei worden de controles uitgevoerd, vlak nadat deze gewassen gepoot zijn. De teeltvrije zone is een strook land